Close

Poster - 68

Our clinical experience in patients with gastrointestinal atresia in Somalia.

A Küçük*, SS Mohamed**, AM Abdi**, AY Ali**, MK Adam**, UE Akbulut***
* Duzce Ataturk State Hospital, Department of Pediatric Surgery
**Mogadishu Somalia-Turkey, Recep Tayyip Erdoğan Training and Research Hospital,Department of Paediatric Surgery, Mogadishu, Somalia
***Antalya Training and Research Hospital Pediatric Gastroenterology Clinic

Objective: Literature data on gastrointestinal atresia (GIA) for many African countries is limited and mortality rates are above 20%. In this study, we aimed to explain the clinical features and treatment results of newborn patients diagnosed with GIA in Somalia.

Method: The demographic characteristics, admission time and mortality rates of patients with GIA who were hospitalized in the neonatal intensive care unit and pediatric surgery service at Recep Tayyip Erdoğan training and research hospital in Mogadishu Somalia between April 2019 and July 2021 were retrospectively analyzed

Results: In a two-year period, 80 patients were diagnosed with GIA. Three patients were diagnosed with esophageal atresia, six patients with duodenal atresia, eight patients with jejunum-ileum atresia, and 63 patients with anal atresia. The mean age at presentation was 8.8 days (1 day-62 days) and 46 patients (57.5%) were male. Among the patients who applied to our clinic, those with duodenal atresia were 32 and 38 days old, and two of our patients with ileal atresia were 47 and 62 days old. 78 patients were operated. Five patients died (6.3%). One patient died after being operated for esophageal atresia at the age of eight days. Two patients with severe malnutrition died after the operation, and two patients died before they could be operated.

Conclusion: Due to the continuation of the current civil war in Somalia, financial difficulties of families, distance from other provinces to Mogadishu and difficulties in transportation, patients are delayed in reaching the health institution. Since our hospital is the only pediatric surgery clinic in the country, patients from other health institutions are referred to our hospital. Although the diagnosis period of the patients is quite late, our mortality rate is quite low compared to other African countries.

Keywords: Somalia, intestinal atresia,mortality.

Poster - 68

Somali’de gastrointestinal atrezili hastalarda klinik deneyimimiz

A Küçük*, SS Mohamed**, AM Abdi**, AY Ali**, MK Adam**, UE Akbulut***
*Düzce Atatürk Devlet Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği
**Mogadişu Somali Türkiye Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahi Kliniği, Mogadişu, Somali.
***Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi Çocuk Gastroenteroloji Kliniği

Amaç: Afrika’daki birçok ülke için gastrointestinal atrezi (GIA) konusunda literatür verileri sınırlıdır ve mortalite oranları %20’nin üzerindedir. Somali’de ise GIA ile ilgili veri bulunmamaktadır Bu çalışmada Somali’de GIA tanısı alan yenidoğan hastaların klinik özelliklerini ve tedavi sonuçlarını açıklamayı amaçladık.

Gereç Yöntem: Somali Mogadishu’da Recep Tayyip Erdoğan eğitim ve araştırma hastanesinde Nisan 2019- Temmuz 2021 arasında yenidoğan yoğun bakım ünitesi ve çocuk cerrahi servisinde yatan GIA’li hastaların demografik özellikleri, başvuru süresi ve ölüm oranları açısından geriye dönük olarak incelendi.

Bulgular: İki yıllık sürede 80 hasta GIA tanısı aldı. Üç hastaya özofagus atrezisi, altı hastaya duodenal atrezi, sekiz hastaya jejenum-ileum atrezisi ve 63 hastaya anal atrezi tanısı konuldu. Ortalama başvuru yaşı 8.8 gündü (1 gün-62 gün) ve 46 hasta erkek (%57.5) idi. Kliniğimize başvuran hastalardan duodenal atrezisi olanlar 32 ve 38 günlük, ileal atrezisi olan hastalarımızdan ikisi 47 ve 62 günlüktü. 78 hasta opere edildi. Beş hasta ex oldu (%6.3). Bir hasta sekiz günlükken özofagus atrezisi nedeniyle opere edildikten sonra ex oldu. Ağır malnütrisyonu olan iki hasta da opere olduktan sonra, iki hasta ise opere edilemeden ex oldu.

Sonuç: Somali’de mevcut iç savaşın devam etmesi, ailelerin maddi imkansızlıkları, diğer illerin Mogadişhu’ya olan uzaklık ve ulaşımdaki zorluklar nedeni ile hastaların sağlık kuruluşuna ulaşması gecikmektedir. Ülkenin tek çocuk cerrahi kliniği hastanemizde olması nedeni ile diğer sağlık kurumlarındaki hastalarda hastanemize yönlendirilmektedir. Hastaların tanı konulma süreleri oldukça geç olmasına rağmen, mortalite oranımız diğer Afrika ülkelerine göre oldukça düşüktür.

Anahtar Kelimeler: Somali, gastrointestinal atrezi, mortalite.

Close
Olgu sunumu oturumunda sunumları mobil kongre sitesi üzerinden puanlamayı unutmayınız...