Close

Oral Presentation - 51

Evaluation of the miRNA-24 and 21 expressions and matrix metalloproteinaz-7 levels in exhaled breath condensate of children with primary spontaneous pneumothorax

T Soyer*, E Birben**, SM Akıncı*, G Göllü Bahadır***, Ö Boybeyi*, Ö Soyer****, AM Çakmak***, B Şekerel****, FC Tanyel*
*Hacettepe University Faculty of Medicine Department of Pediatric Surgery
**Hacettepe Univiersity Faculty of Science and Literature, Department of Biology
***Ankara University, School of Medicine, Department of Pediatric Surgery
****Hacettepe University Faculty of Medicine Department of Pediatric Allergy

Aim: Bullous lung diseases not only cause primary spontaneous pneumothorax (PSP) but also may cause cancer. The miRNA are non-coding RNAs that play role in regulation of inflammation and cancer. A prospective study was performed to evaluate the miRNA-24 and 21 expression and matrix metalloproteinase-7 (MMP-7) and tissue MMP-1 inhibitor (TIMP-1) levels in exhaled breath condensates (EBC) of children with PSP.

Methods: Patients were evaluated for demographic features and therapeutic interventions for PSP. A 500-1000 microliters of EBC was obtained to investigate miRNA-21, 24 expressions and MMP-7 and TIMP-1 levels. The results of the study group were compared with healthy controls (CG, n=12).

Results: Sixteen children with a mean age of 15 years (10-19 years) and male-to-female ratio of 14:2 were included. Sudden chest pain (n=14) and respiratory distress (n=6) were the presenting symptoms. The initial intervention was chest tube insertion (87.5%). The bullae were detected in 62.5% of the cases and surgical treatment was performed in 37.5% of the cases. Five of the cases developed recurrence during a mean follow-up period of 16.6 months (1-60 months). There was no difference between the groups in terms of the mean MMP-7 (1,74-1.57 ng/ml) and TIMP-1 (1.92-1.84 ng/ml) levels (p>0.05). miRNA-24 expression was significantly down-regulated in the PSP group, when compared to the CG (0.16-1 2-ΔΔCT, p<0.05). The miRNA-21 expression was similar in both groups (p>0.05).

Conclusion: The miRNA-24, which can act as either an oncogene or tumor supressor in the lung tissue, is significantly down-regulated in children with PSP, indicating these children, particularly those with bullous disease, should be closely monitored for the risk of malignant transformation.

Keywords: Primary spontaneous pneumothorax, bullous lung disease, miRNA, matrix metalloproteinase, cancer, children

Sözlü Sunum - 51

Primer sponton pnömotorakslı çocukların yoğunlaştırılmış nefes havasında miRNA-24 ve miRNA- 21 ekspresyonu ve matriks metalloproteinaz-7 düzeylerinin incelenmesi

T Soyer*, E Birben**, SM Akıncı*, G Göllü Bahadır***, Ö Boybeyi*, Ö Soyer****, AM Çakmak***, B Şekerel****, FC Tanyel*
*Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
**Hacettepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü
***Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
****Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Allerji Bilim Dalı

Amaç: Büllöz akciğer hastalıkları primer spontan pnömotoraksa (PSP) neden olmanın yanı sıra kanser gelişimine neden olabilir. Kodlama yapmayan miRNA’lar inflamasyon ve kanser gelişiminde rol oynarlar. PSP olan çocukların yoğunlaştırılmış nefes havasında (YNH) miRNA-24 ve miRNA-21 ekpresyonlarını ve matriks metalloproteinaz-7 (MMP-7) ve doku metalloproteinaz-1 inhibitör (TIMP-1) düzeylerini incelemek üzere ileriye dönük bir çalışma yapılmıştır.

Yöntem: Çalışmaya dahil edilen PSP'li olgular, demografik özellikler ve PSP tedavisine yönelik girişimler açısından incelenmiştir. miRNA-24, miRNA-21 ekspresyonları ve MMP-7 ve TIMP-1 düzeyleri ölçülmek üzere tüm olgulardan 500-1000 mikrolitre YNH toplanmıştır. Çalışma grubu ve sağlıklı kontrollerin (KG, n:12) YNH’dan elde edilen örnekler kaştılaştırılmıştır.

Bulgular: Yaş ortancası 15 yıl (10-19 yıl), erkek kız oranı 14:2 olan 16 PSP'lı olgu çalışmaya dahil edilmiştir. En sık görülen başvuru şikayeti ani başlayan göğüs ağrısı (n:14) ve solunum sıkıntısıdır (n:6). Olguların %87.5’inde ilk girişim olarak göğüs tüpü yerleştirilmiştir. Büllöz akciğer hastalığı olguların %62.5’inde saptanmış, %37.5 olguda ise cerrahi tedavi yapılmıştır. Ortalama 16.6 hafta (1-60 hafta) takip süresince beş olguda nüks saptanmıştır. Gruplar arasında MMP-7 (1,74-1.57 ng/ml) ve TIMP-1 (1.92-1.84 ng/ml) düzeyleri bakımından fark yoktur (p>0.05). PSP olan çocukların nefes havasında, KG’a göre miRNA-24 ekspresyonunda anlamlı azalma saptanmıştır (0.16-1 2-ΔΔCT, p<0.05). The miRNA-21 ekspresyonu açısından her iki grup arasında fark saptanmamıştır. (p>0.05).

Sonuç: PSP'li çocuklarda akciğer dokusunda hem onkogen hem de tümor süpresör özellik gösteren miRNA-24’nün ekpresyonunda anlamlı olarak azalma saptanmıştır. Bu nedenle, özellikle büllöz akciğer hastalığı olan PSP’li çocukların olası malign transformasyon açısından yakın takibi gerekir.

Anahtar Kelimeler: Primer spontan pnömotoraks, büllöz akciğer hastalığı, miRNA, matriks metalloproteinaz, kanser, çocuklar

Close
Olgu sunumu oturumunda sunumları mobil kongre sitesi üzerinden puanlamayı unutmayınız...