Close

Poster - 37

8 YEARS OF INVAGINATION EXPERIENCE IN A THIRD STAGE EDUCATION AND RESEARCH HOSPITAL

Mİ Yetiş*, M Göksu**, HÖ Apaydın***, MG Öztürk**, MS Albayrak**, M Abeş**
*Adıyaman State Hospital, Department of Pediatric Surgery, Adıyaman
**Adıyaman University Faculty of Medicine, Departments of Pediatric Surgery, Adıyaman
***Ankara Training and Research Hospital, Departman of Pediatric Surgery

Purpose: In this study, it was aimed to evaluate the patients who were followed up for invagination in a third stage education and research hospital for 8 years in terms of age, gender, symptoms, localization of invagination, treatment method, lead point (LP) and length of stay.

Method: In our study, the files of the patients who were followed up due to invagination in the pediatric surgery clinic of our hospital between January 2013 and December 2020 were retrospectively reviewed.

Results: A total of 192 patients were included in the study. 122 (63.54%) were boys and 70 (36.46%) were girls. The median age was 35 months (ranging from 2-204 months). The mean hospital stay was 3.2 days (ranging from 1-13 days). The main symptoms were abdominal pain in 144 (75.00%) patients, vomiting in 133 (69.27%) patients, and rectal bleeding in 48 (25.00%) patients. The causes of LP were enlarged lymph nodes in 140 (93.96%), Meckel's diverticulum in 6 (4.03%), hamartomatous polyps in 2 (1.34%) and duplication cysts in 1 (0.67%) of the patients. Invagination was ileocolic in 122 (63.54%) patients, ileoileal in 58 (30.21%) patients, jejunal in 10 (5.21%) patients, and colocolic in 2 (1.04%) patients. 73 (38.02%) of the patients improved with spontaneous reduction. The mean invaginated segment length was 1.82 cm (ranging from 1 to 8 cm).

Hydrostatic reduction was performed in 64 (33.3%) of the patients. The treatment was successful in 50 (78.13%) patients. Surgical treatment was applied to 77 (40.10%) patients. Manual reduction was performed in 56 (72.72%) of these patients, laparoscopic reduction in 8 (10.39%) and resection anastomosis in 13 (16.89%). 54% of patients who underwent resection and anastomosis were over 5 years old.

Conclusion: In this study, invagination was most common in boys aged 35 months, and in ileocolic localization. The most common cause of LP was enlarged lymph node. More than half of the invagination cases resolved by spontaneous reduction or hydrostatic reduction.

Keywords: Invagination, hydrostatic reduction, spontaneous reduction, lead point

Poster - 37

ÜÇÜNCÜ BASAMAK BİR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNDE 8 YILLIK İNVAGİNASYON DENEYİMİ

Mİ Yetiş*, M Göksu**, HÖ Apaydın***, MG Öztürk**, MS Albayrak**, M Abeş**
*Adıyaman Devlet Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniği, Adıyaman
**Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Adıyaman
***Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Bölümü

Amaç: Bu çalışmada üçüncü basamak bir eğitim ve araştırma hastanesinde 8 yıllık bir süreçte invaginasyon nedeniyle takip edilen hastaların yaş, cinsiyet, semptom, invaginasyonun lokalizasyonu, tedavi yöntemi, lead point (LP) ve yatış süreleri açısından değerlendirilmesi amaçlandı.

Yöntem: Çalışmamızda Ocak 2013 ile Aralık 2020 tarihleri arasında hastanemiz çocuk cerrahisi kliniğinde invaginasyon nedeniyle takip edilen hastaların dosyaları geriye dönük tarandı.

Bulgular: Toplam 192 hasta çalışmaya alındı. 122 (%63,54)’si erkek ve 70 (%36,46)’i kızdı. Ortanca yaş 35 (2-204 ay arasında değişiyordu) aydı. Ortalama yatış süresi 3,2 (1-13 gün arasında değişiyordu) gündü. Başlıca semptomlar, 144 (%75,00) hastada karın ağrısı, 133 (%69,27) hastada kusma ve 48 (%25,00) hastada rektal kanamaydı. LP hastaların 140’ında (%93,96) büyümüş lenf nodu, 6’sında (%4,03) Meckel divertikülü, 2’sinde (%1,34) hamartomatöz polip ve 1’inde (%0,67) duplikasyon kistiydi. İnvajinasyon 122 (%63,54) hastada ileokolik, 58 (%30,21) hastada ileoileal, 10 (%5,21) hastada jejunal ve 2 (%1,04) hastada kolokolikti. Hastaların 73 (%38,02)’ü spontan redüksiyonla düzelmişti. Ortalama invagine segment uzunluğu 1,82 (1 ile 8 cm arasında değişiyordu) cm idi.

Hastaların 64’üne (%33,3) hidrostatik redüksiyon uygulanmıştı. Tedavi 50 (%78,13) hastada başarılı olmuştu. 77 (%40,10) hastaya cerrahi tedavi uygulanmıştı. Bu hastaların 56’sına (%72,72) manuel redüksiyon, 8’ine (%10,39) laparoskopik redüksiyon ve 13’üne (%16,89) rezeksiyon anastomoz yapılmıştı. Rezeksiyon anastomoz yapılan hastaların %54’ü 5 yaş üstü hastalardı.

Sonuç: Bu çalışmada invajinasyon en fazla sıklıkla 35 ay aralığında, erkek çocuklarında ve ileokolik lokalizasyonda görülmüştü. LP en fazla büyümüş lenf noduydu. İnvajinasyon olgularının yarısından çoğu spontan redüksiyon veya hidrostatik redüksiyonla düzelmişti.

Anahtar Kelimeler: İnvaginasyon, hidrostatik redüksiyon, spontan redüksiyon, lead point

Close
Olgu sunumu oturumunda sunumları mobil kongre sitesi üzerinden puanlamayı unutmayınız...