Close

Poster - 13

Analytical interpretation referring diagnostic parameters of acute appendicitis among patients applying with abdominal pain

YD Bilgili, D Tatlı Uçarcı, BH Güvenç
Zonguldak Bülent Ecevit University School of Medicine Departments of Pediatric Surgery

Aim

Accurate diagnosis of acute appendicitis is a challenging task in children presenting with abdominal pain.Diagnostic accuracy of complicated appendicitis on the contrary is mostly reliable.Published studies have failed to find the precise parameter to avoid unnecessary surgery or unfavorable outcome from missed diagnosis.We conducted an analytical interpretation of the basic parameters in our patients with appendicitis, according to decisive pathologic diagnosis.

Methods

We analyzed the clinical files of 12126 patients with abdominal pain, between 2012 and 2020 and included a sum of 1066 hospitalized patients suggestive of acute abdomen in this retrospective study.409 cases were followed without surgery.We accomplished a statistical evaluation of variables as physical examination, symptoms, laboratory findings and ultrasound screening for specificity, sensitivity and predictive value.

Results

Histopathological analysis of 657 appendectomies (female 38.3%, male 61.7%) revealed negative appendectomy in 12.3% and complicated appendicitis in 15% (perforated 6.7%).There was no perforation under the age of three.There was no statistical difference in terms of pyrexia and CRP between negative appendectomy and acute appendicitis. WBC, neutrophil count and neutrophil lymphocyte rate showed statistically significant difference (p<0.001) amongst histopathologic groups. ROC analysis revealed AUC (cut-off) values as 0.62 (≥14500), 0.769 (≥9.6), 0.689 (≥4.89) respectively.US revealed 65% sensitivity and 50% specificity rate with 90% of positive predictive value, along with 17% negative predictive value. Secondary findings as presence of periappendicial fluid collection and mesenteric heterogeneity revealed 93,4% and 94,3% sensitivity consecutively in our study.

Conclusion

Diagnostic value of physical examination and ultrasound screening is dependent on the experience of the performing physician during differential diagnosis of acute appendicitis and the various scoring systems established until now need improvement.We found that WBC, neutrophil count, neutrophil lymphocyte rate, presence of periappendiceal fluid and mesenteric heterogeneity in ultrasound screening are highly predictive in diagnosis.

Keywords: abdominal pain, appendicitis

Poster - 13

Karın ağrısı şikâyeti ile başvuran hastalardan akut apandisit tanısı alanların değerlendirilmesinde kullanılan parametrelerin analitik incelemesi

YD Bilgili, D Tatlı Uçarcı, BH Güvenç
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

Amaç

Karın ağrısı şikâyeti ile başvuran çocuklarda akut apandisitin kesin tanısı, tecrübe gerektiren bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Öte yandan, komplike apandisit ile başvuran olguların tanı güvenilirliği görece daha yüksektir. Yayınlanmış çalışmalar içerisinde, akut apandisit tanısında kesin sonuç verebilecek bir parametre, halen bulunamamıştır. Çalışmamızda, histopatolojik inceleme sonrası apandisit tanısı kesinleşen hastaların değerlendirilmesinde kullanılan parametrelerin retrospektif analitik incelemesi yapılmıştır.

Yöntem

Hastanemize 2012-2020 yılları arasında karın ağrısı şikâyeti ile başvuran 12.126 çocuk hasta kaydı incelenerek, akut batın ön tanısı alan 1066 olgu çalışmamıza dâhil edilmiştir. Apendektomi materyali histopatolojik olarak negatif apendektomi, akut, flegmonöz, süpüratif ve perfore-nekrotizan apandisit olarak alt gruplar halinde tanımlanmıştır. Çalışmamızda, bu olguların fizik muayene, laboratuvar bulguları yanısıra ultrasonografik görüntüleme verileri duyarlılık, özgüllük ve prediktif değerler açısından analiz edilmiştir.

Bulgular

Olguların 657’sine (%38.3 kız, %61.7 erkek) apendektomi uygulanırken, 409 olgu ameliyat edilmeden takip edilmiştir. Histopatolojik inceleme sonucuna göre negatif apendektomi oranımız %12.3, komplike apandisit oranımız %15 (perfore apandisit %6.7) olarak hesaplanmıştır. 3 yaş altında perfore apandisit olgusuna rastlanmamıştır. Negatif apendektomi ile akut apandisit tanısı alan iki grup arasında ateş ve CRP parametreleri açısından istatistiksel olarak anlamlı fark bulunamamıştır (p>0.05). Histopatolojik alt gruplar karşılaştırıldığında WBC, nötrofil sayısı ve nötrofil lenfosit oranı istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0.001). ROC analiz AUC (cut-off) değerleri sırasıyla 0.62 (≥14500), 0.769 (≥9.6), 0.689 (≥4.89) bulunmuştur. Çalışmamızda ultrasonografinin tanı duyarlılığı %65, özgüllüğü %50, pozitif prediktif değeri %90, negative prediktif değeri %17 olarak bulunmuştur. Ultrasonografinin sekonder bulgularından; apendiks çevresinde sıvı koleksiyonunun duyarlılığı %93.4, mezenter heterojenite duyarlılığı %94.3 bulunmuştur.

Sonuç
Akut apandisitin tanısı fizik muayene ve ultrasonografi yapan hekimin deneyimine bağlı olup, tanı sürecinde skorlama sistemlerindeki parametreler veya görüntüleme yöntemlerinin tek başına yeterli olmadığı anlaşılmıştır. Çalışmamızda, tanı sürecinde laboratuvar parametrelerinden WBC, nötrofil sayısı, nötrofil lenfosit oranının yanısıra ultrasonografide apendiks çevresinde sıvı koleksiyonu ve mezenterik heterojenitenin belirleyici olduğu bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: karın ağrısı, apandisit

Close
Olgu sunumu oturumunda sunumları mobil kongre sitesi üzerinden puanlamayı unutmayınız...