Close

Oral Presentation - 50

Current status in tracheotomy indications and timing

Hİ Tanrıverdi*, İB Usta*, F Beci*, N Zengin**, S Tanrıverdi***, Ö Yılmaz*
*Manisa Celal Bayar University Medical School Department of Pediatric Surgery, Manisa, Turkey
**Manisa Celal Bayar University Medical School, Department of Pediatrics, Division of Pediatric Intensive Care, Manisa, Turkey
***Manisa Celal Bayar University Medical School Department of Pediatrics, Division of Neonatology, Manisa, Turkey

Introduction:With the development of intensive care conditions and ventilation techniques, intubation times have increased and requirement for tracheotomy has decreased. On the other hand, number of patients with viable neurological sequels has increased and requirement for tracheotomy has increased in these patients. In this study, it was aimed to reveal pathologies, indications and timings of tracheotomy for patients undergoing tracheotomy.

Method:Patients underwent tracheotomy between 2016-2021 were analyzed retrospectively.

Results:41 patients underwent tracheotomy. Average age of patients is 5.1 ± 5.8 years (0 days-18 years), and female/male ratio is 13/28. Indications for tracheotomy; neuromuscular-neurometabolic pathologies (n=21), cranial trauma-asphyxia (n=7), laryngeal pathologies (n=8), chronic lung pathologies (n=4) and corrosive burn (n​​=1). Tracheotomy was performed in 26 patients due to prolonged intubation (PI) while was performed early in 10 due to their existing pathologies and also was performed urgently in 5. All the patients underwent early and urgent tracheotomy consisted of patients with cranial trauma and laryngeal pathology and one patient with corrosive burn, while all patients underwent tracheotomy due to PI consisted of patients with neuromuscular-neurometabolic and chronic lung pathology and one patient with cranial trauma. Mean duration of intubation before tracheotomy of patients underwent tracheotomy due to PI is 35.6 ± 14.7 days (11-66 days), and mean duration of intensive care unit after tracheotomy is 27.9 ± 18.2 days (2-83 days). Tracheotomy of only 6 patients was closed later because it wasn’t longer needed. All of these patients consisted of patients underwent tracheotomy in early period or urgently.

Conclusion:While need for early and urgent tracheotomy is mostly for cranial trauma and laryngeal pathologies, majority of patients were requested to undergo tracheotomy due to PI consisted of patients with permanent sequelae, neuromuscular-neurometabolic and chronic lung pathology. Even if intubation is prolonged, immediate tracheotomy isn’t desired by intensive care physicians.Mean time for tracheotomy due to PI is longer than one month. In addition, in patients don’t have a known permanent disease, tracheotomy isn’t welcomed, even if intubation process is prolonged. For this reason, number of patients whose tracheotomy was closed because they no longer needed tracheotomy is small.

Keywords: Tracheotomy, indication, timing

Sözlü Sunum - 50

Trakeotomi endikasyonları ve zamanlamasında güncel durum

Hİ Tanrıverdi*, İB Usta*, F Beci*, N Zengin**, S Tanrıverdi***, Ö Yılmaz*
*Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Manisa
**Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıları Anabilim Dalı, Çocuk Yoğun Bakım Bilim Dalı, Manisa
***Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Neonatoloji Bilim Dalı, Manisa

Giriş: Gümümüzde yoğun bakım şartlarının ve ventilasyon tekniklerinin gelişmesiyle entübasyon süreleri uzamış, trakeotomi ihtiyacı azalmıştır.Buna karşılık yaşatılabilen nörolojik sekelli hastaların sayısı artmış, bu hastaların da trakeotomi gereksinimleri artmıştır.Bu çalışmada, kliniğimizdeki trakeotomi yapılan hastaların patolojileri, trakeotomi yapılma endikasyonları ve zamanlamalarının ortaya konması amaçlanmıştır.

Metod: 2016-2021 yılları arasında trakeotomi yapılan hastaların kayıtları retrospektif olarak incelenmiştir.

Bulgular: Toplam 41 hastaya trakeotomi yapılmıştır.Hastaların yaş ortalaması 5,1 ± 5,8 yıl (0 gün-18 yıl), kız/erkek oranı 13/28’dir. Trakeotomi endikasyonları; nöromuskuler-nörometabolik patolojiler (n=21), kranial travma-asfiksi (n=7), laringeal patolojiler (n=8), kronik akciğer patolojileri (n=4) ve koroziv yanıktır (n=1). 26 hastaya uzamış entübasyon (UE) nedeniyle trakeotomi yapılırken 10 hastaya mevcut patolojileri nedeniyle erken dönemde, 5 hastaya da acil trakeotomi yapılmıştır. Erken dönemde ve acil olarak trakeotomi yapılan hastaların tamamını kranial travmalı ve laringeal patolojili hastalar ile bir koroziv yanıklı hasta oluştururken, UE’ye bağlı trakeotomi yapılan hastaların tamamını ise nöromusküler-nörometabolik ve kronik akciğer patolojisine sahip hastalarla bir kranial travmalı hasta oluşturmuştur. UE nedeniyle trakeotomi yapılan hastaların trakeotomi öncesi entübasyon süreleri ortalama 35,6 ± 14,7 gün (11-66 gün), trakeotomi sonrası yoğun bakımda yatış süreleri ortalama 27,9 ± 18,2 gün (2-83 gün)’dür. Sadece 6 hastanın trakeotomisi, ihtiyacı kalmadığı için daha sonra kapatılmıştır. Bu hastaların tamamını da erken dönemde ya da acil olarak trakeotomi yapılan hastalar oluşturmaktaydı.

Sonuç: Erken dönemde ve acil trakeotomi ihtiyacı büyük oranda kranial travma ve laringeal patolojiler için olurken, UE’ye bağlı trakeotomi yapılması istenilen hastaların büyük çoğunluğunu, kalıcı sekeli olan nöromuskuler-nörometabolik ve kronik akciğer patolojisi olan hastalar oluşturmuştur. Yoğun bakım hekimleri tarafından, entübasyon uzasa da hemen trakeotomi yapılması istenilmemektedir. Uzamış entübasyona bağlı trakeotomi istem süresi, ortalama bir aydan uzundur. Ayrıca bilinen kalıcı bir hastalığı olmayan hastalarda, entübasyon süreci uzamış olsa da trakeotomiye sıcak bakılmamaktadır. Bu nedenle de, trakeotomi ihtiyacı kalmayıp trakeotomisini kapattığımız hasta sayımız azdır.

Anahtar Kelimeler: Trakeotomi, endikasyon, zamanlama

Close
Olgu sunumu oturumunda sunumları mobil kongre sitesi üzerinden puanlamayı unutmayınız...