Close

Oral Presentation - 44

Is ultrasonography effective enough in making the operation decision in adnexal cystic masses?

Hİ Tanrıverdi, F Beci, İB Usta, C Günşar, A Şencan, A Genç, C Taneli, Ö Yılmaz
Manisa Celal Bayar University Medical School Department of Pediatric Surgery, Manisa, Turkey

Introduction:It was aimed to examine reliability of ultrasonography and its efficiency for operation decision in patients with adnexal cystic mass.

Method:Patients who were operated due to adnexal cyst between 2010-2021 were examined.

Results:119 female patients were operated for ovarian/paraovarian cyst. Mean age was 12.3 ± 4.1 years.Cyst was detected at right in 73 patients and at left in 46. There were ovarian cyst in 99 patients (32 ovarian torsion) and paraovarian cyst in 20 patients (6 tubal torsion). While 95 cases (torsion; n=30, 31.5%) were taken into operation urgently, 24 cases (torsion; n=8, 33.3%) were electively.

In preoperative ultrasonographic evaluation of cysts, mean diameter was 7.1 ± 3.3 cm in patients with torsion detected in the operation (n=38), and 6.4 ± 3.1 cm was in patients without torsion (n=81) (p=0.15). In Doppler before operation, ovarian blood flow was detected in 57 patients (torsion; n=3), while wasn’t detected 31 patients (torsion; n=23). In 31 (26%) of 119 patients, blood flow couldn’t be evaluated (torsion; n=12). Blood flow was not seen in 23 of 38 patients who torsion was determined in operation, while was determined in 3 patients and couldn’t evaluated in 12. In patients whose blood flow could be evaluated, sensitivity in terms of detecting torsion was 88.4%; specificity was 87.1%; PPV was 74.1%; NPV was 94.7%; accuracy was 87.5%.

Conclusion:Blood flow couldn’t be evaluated in very high proportion of patients with ultrasonography, and torsion was detected in nearly half of these.Sensitivity, specificity and accuracy rates are also low in patients whose blood flow can be evaluated.There wasn’t significant difference in cyst sizes between patients with torsion and those without.Torsion rates in patients undergoing emergency and elective surgery are also close to each other.Clinical findings rather than ultrasonography findings should be taken into account in making the operation decision.Cyst dimensions and presence of blood supply shouldn’t affect operation decision.Considering laparoscopy, which is widely used in today's conditions, in order not to miss an irreversible pathology such as torsion, an easier operation decision should be made, and suspicious cases should be operated without waiting.

Keywords: Ovary, adnex, cyst, ultrasonography, torsion

Sözlü Sunum - 44

Adneksiyel kistik kitlelerde operasyon kararının verilmesinde ultrasonografi yeterince etkin mi?

Hİ Tanrıverdi, F Beci, İB Usta, C Günşar, A Şencan, A Genç, C Taneli, Ö Yılmaz
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Manisa

Giriş:Bu çalışmada adneksiyel kistik kitle saptanan hastalarda, ultrasonografinin güvenilirliğinin ve operasyon kararının verilmesinde etkinliğinin incelenmesi amaçlanmıştır.

Metod:2010-2021 yılları arasında adneksiyel kistik kitle nedeniyle opere edilen hastaların kayıtları geriye yönelik incelenmiştir.

Bulgular:Toplam 119 kız hasta ovarian/paraovarian kistik kitle nedeniyle opere edildi. Hastaların yaş ortalaması 12,3 ± 4,1 yıldı. 73 hastada sağ, 46 hastada sol adnekste kistik kitle saptandı.99 hastada ovarian kist (32 ovarian torsiyon), 20 hastada ise paraovarian kist (6 tubal torsiyon) mevcuttu. 95 olgu (torsiyon; n=30, %31,5) acil olarak, 24 olgu (torsiyon; n=8, %33,3) elektif olarak operasyona alındı.

Operasyonda torsiyon saptanan hastalarda (n=38), operasyon öncesi kistik kitlenin ultrasonografik incelemesinde ortalama çap 7,1 ± 3,3 cm, torsiyon saptanmayanlarda (n=81) ise 6,4 ± 3,1 cm’di (p=0,15). Operasyon öncesi yapılan Doppler’de 57 hastada ovarian kan akımı saptanırken (torsiyon; n=3), 31 hastada saptanmadı (torsiyon; n=23). 119 hastanın 31’inde (%26) ise kan akımı değerlendirilemedi (torsiyon; n=12). Operasyonda torsiyon saptanan 38 hastanın 23’ünde kan akımı görülmezken 3’ünde görüldü, 12’sinde ise değerlendirilemedi. Kan akımı değerlendirilebilen hastalarda, torsiyonun saptanması açısından duyarlılık %88,4; özgüllük %87,1; PPD %74,1; NPD %94,7; doğruluk ise %87,5 olarak bulundu.

Sonuç:Ultrasonografi ile hastaların oldukça yüksek bir kısmında kan akımı değerlendirilememiş ve bu hastaların da yarısına yakınında torsiyon saptanmıştır. Kan akımı değerlendirilebilen hastalarda da duyarlılık, özgüllük ve doğruluk oranları düşüktür. Torsiyon saptanan hastalarla saptanmayanlar arasında, kist boyutları açısından da anlamlı fark görülmemiştir. Acil ve elektif operasyona alınan hastalarda torsiyon oranları da birbirine yakındır. Operasyon kararının verilmesinde ultrasonografi bulgularından daha çok klinik bulgular dikkate alınmalıdır. Kist boyutları ve kanlanmanın görülüp görülmemesi operasyon kararında etkili olmamalıdır. Günümüz koşullarında yaygın olarak kullanılan laparoskopi göz önüne alındığında, torsiyon gibi geri dönüşü olmayan bir patolojiyi atlamamak için daha kolay operasyon kararı verilmeli, şüpheli olgular beklenmeden operasyona alınmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Over, adneks, kist, ultrasonografi, torsiyon

Close
Olgu sunumu oturumunda sunumları mobil kongre sitesi üzerinden puanlamayı unutmayınız...