Close

Case Report - 15

Right hepatic artery injury during laparoscopic cholecystectomy: in a 6-year-old girl

Z Akış Yıldız*, ŞM Su**, Z İlçe*
*Health Sciences University Umraniye Training and Research Hospital, Department of Pediatric Surgery
**UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES İSTANBUL ÜMRANIYE TRAINING AND RESEARCH HOSPITAL, RADIOLOGY

Introduction: Laparoscopic cholecystectomy is one of the most common abdominal surgeries in adults. For this reason, there is a wide knowledge about laparoscopic cholecystectomy applications and complications in adults. Although laparoscopic cholecystectomy is increasing in children, there is limited information in the literature about its treatment and complications. We wanted to contribute to the literature by sharing the biliary tract damage secondary to right hepatic injury, which is the first in the literature, which we could not find any information in our English literature review in the pediatric age group, and the problems and process we experienced in the execution of the process.

Case: A 6-year-old girl, who had no previous disease, underwent laparoscopic cholecystectomy for cholelithiasis in an other center. The patient, who was operated twice for postoperative bile leakage, was discharged uneventfully in the 1st postoperative month. Afterwards, the patient, who did not have any active complaints, applied with complaints of acholic stool and scleral jaundice that started 8 months after the first operation. In our clinic we performed hepaticojejunostomy twice. It has been 20 months since the cholecystectomy operation. The patient's liver function tests and bilirubin values ​​were within normal limits.

Conclusion: It should be kept in mind that there may be accompanying arterial injury in pediatric cholecystectomy cases with biliary complications. In pediatric cases with prolonged biliary complications, CT angiography can be helpful in order to manage the process more efficiently. Although biliary complications are repaired, it should be kept in mind that complications may occur again after a long period in case of concomitant arterial injury, and patients should be followed closely. In biliary repairs with arterial injury, patients may benefit from a long-term transanastomotic stent in the anastomosis line. These catheters should remain until the end of the ischemia process.

Keywords: laparoscopic cholecystectomy, hepatic artery injury, pediatric

Olgu Sunumu - 15

Laparoskopik kolesistektomi ameliyatında sağ hepatik arter yaralanması olan 6 yaş kız hasta

Z Akış Yıldız*, ŞM Su**, Z İlçe*
*Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi,Çocuk Cerrahisi Kliniği
**SBÜ Ümraniye EAH, Radyoloji Kliniği

Giriş: Laparoskopik kolesistektomi yetişkinlerde en sık abdominal cerrahilerden biridir. Bu nedenle yetişkinlerde laparoskopik kolesistektomi uygulamaları ve komplikasyonları ile ilgili oldukça geniş bilgi birikimi bulunmaktadır. Çocuklarda laparoskopik kolesistektomi de artmakla birlikte, uygulama ve komplikasyonları ile ilgili literatürde sınırlı bilgi bulunmaktadır. Çocuk yaş grubunda ingilizce literatür taramamızda herhangi bir bilgi bulamadığımız, literatürde ilk olan sağ hepatik yaralanmasına sekonder gelişen safra yolları hasarı ve sürecin yürütülmesinde yaşadığımız sıkıntıları ve süreci paylaşarak literatüre katkıda bulunmak istedik.

Olgu: Daha önce herhangi bir hastalığı olmayan 6 yaş kız hastaya dış merkezde kolelityazis nedeniyle laparoskopik kolesistektomi yapılmış. Postoperatif safra kaçağı nedeniyle iki kez opere edilen ahsta postoperatif 1. ayında sorunsuz taburcu edilmiş. Sonrasında aktif şikayeti olmayan hasta ilk ameliyattan 8 ay sonra başlayan alkolik gayta, ve sklerada sarılık şikayeti ile başvurmuş. Yapılan incelemelerde direkt billirubin yüksekliği ve MR kolanjigrafide koledok izlenmemesi üzerine hasta kliniğimize sevk edildi. Hasta başvurduğunda ikteri mevcuttu. labaratuar değerlerinde billirübin yüksekliği olan hastaya perkütan transhepatik katater takılarak kolonjiografi çekildi. koledoğa geçiş olmadığı görülen hastaya laparotomi yapılarak hepatikojejunostomi yapıldı. Hepatyikojejunostomi ameliyatından 4 hafta sonra tekrar anastamoz hattında darlık olduğu görüldü. Dört ay sonra ise anastamoz hattına transhapatik katater konularak tekrar hepatikojejunostomi yapıldı. Hatanın kolesistektomi ameliyatının üzerinden 20 ay, ikinci portaenterostomi ameliyatından 6 ay geçti. Aktif şikayeti olmayan hastanın karaciğer fonksiyon testleri ve billirubin değerleri normal sınırlarda seyretti.

Sonuç:Bilier komplikasyon olan çocuk kolesistektomi olgularında eşlik eden arter yaralanması olabileceği akılda tutulmalıdır. Uzamış biliyer komplikasyon olan çocuk olgularda da süreci daha verimli yönetebilmek adına BT anjiyo yardımcı olabilir. Biliyer komplikasyonlar onarılsa da eşlik eden arter yaralanması olduğunda uzun dönem sonra tekrar komplikasyon olabileceği akılda tutulmalı hastalar yakın takip edilmelidir. Arter yaralanması olan biliyer onarımlarda anastamoz hattında uzun süre kalabilecek transanastamotik stentten hastalar fayda görebilir. Ancak ameliyat sırasında takılan transanastamotik kataterler uzun süre kalamayacağı için perkütan trananastamotik katater takılabilir. Bu kataterler iskemi süreci sonuna kadar kalmalıdır.

Anahtar Kelimeler: laparoskopik kolesistektomi, haptik arter yaralanması, çocuk

Close
Olgu sunumu oturumunda sunumları mobil kongre sitesi üzerinden puanlamayı unutmayınız...