Close

Poster - 6

Pediatric tracheostomy: a 3-year experience at a tertiary care centre

F Çelik*, E Özçakır**, Ş Eminoglu***, M Kaya**
*Bursa Uludag University, Faculty of Medicine, Department of Pediatric Surgery
**University of Health Sciences, Faculty of Medicine, Department of Pediatric Surgery
***University of Health Sciences, Faculty of Medicine, Department of Anesteshiology and Reanimation, Bursa, Turkey

Aim: To assess the indications, additional interventions, complications, and outcomes associated with surgical tracheostomy in children managed multidisciplinary for pediatric and neonatal intensive care unit following for 3 years.

Method: We performed a single-center, retrospective, descriptive study within 106 pediatric tracheostomy procedures in a tertiary pediatric referral center. Inclusion criteria were age range 0-17 years and elective tracheostomy procedures performed by pediatric surgeons between January 2018 and March 2021. The patients existing tracheostomy or undergoing emergency tracheostomy procedures were excluded. The medical records and follow-up findings of pediatric patients who had undergone tracheostomy between January 2018 and January 2021 were retrospectively analyzed. The children's indications and methods of tracheostomy, additional interventions, complications, and follow-up outcomes were enrolled.

Results: Eighty-four children (45 female; 39 male) met inclusion criteria with a median age of 3.59 years (10 days–17 years). The majority of tracheostomy (54%) indication was neurological disorder. All interventions were performed under general anesthesia in the operating theatre. Save for eight cases, tracheostomy procedures were completed with removing subcutaneous fat tissue. The mean hospital length of stay was 35.06 (13–74 days) days. There were 31 (37%) anti-reflux and gastrostomy procedures performed as an additional intervention in cases with tracheostomy. Early complications were noted in ten patients and included hemorrhage (4%), accidental decannulation (5%), pneumothorax (2%), and death (1%). Delayed complications included Granulation tissue (1%) and stenosis of tracheostomy (2%). Fourteen patients (16.6%) died within an average of 33 days (2–76 days) after the tracheostomy procedure due to underlying diseases. Four patients were decannulated until now.

Conclusion: For the intubated pediatric patients requiring prolonged mechanical ventilation, tracheostomy is a survival procedure with a high success rate, a significant improvement in airway symptoms for various diseases and a marked reduction in the need for ICU stay in all age groups.

Keywords: Pediatric, Surgical Tracheostomy, Intubation, Neonatal Intensive care unit, Pediatric Intensive Care Unit .

Poster - 6

Pediatrik trakeostomi: üçüncü basamak bir bakım merkezinde 3 yıllık deneyim

F Çelik*, E Özçakır**, Ş Eminoglu***, M Kaya**
*Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
**Bursa Sağlık Bilimleri Üniversitesi Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği, Bursa, Türkiye.
***Bursa Sağlık Bilimleri Üniversitesi Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi, Anestezi Reanimasyon Kliniği, Bursa, Türkiye

Amaç: Bu çalışmada; çocuk ve yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde multidisipliner yaklaşım ile yönetilen hastalar için uyguladığımız cerrahi trakeostomi prosedürü ile ilişkili endikasyonlar, ek müdahaleler, komplikasyonlar ve sonuçların değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Yöntem: Üçüncü basamak sevk merkezi olan hastanemizde uygulanan 106 pediatrik trakeostomi prosedürünün değerlendirildiği, geriye dönük, tanımlayıcı bir çalışma gerçekleştirdik. Çalışmaya dahil edilme kriterleri, Ocak 2018-Mart 2021 tarihleri ​​arasında 0-17 yaş aralığındaki çocuk hastalara çocuk cerrahları tarafından yapılan elektif trakeostomi işlemleriydi. Trakeostomisi olan veya acil trakeostomi uygulanan hastalar çalışma dışı bırakıldı. Trakeostomi uygulanan çocuk hastaların tıbbi kayıtları ve takip bulguları geriye dönük olarak incelendi. Trakeostomi endikasyonları, yöntemleri, ek müdahaleler, komplikasyonlar ve takip sonuçları kaydedildi.

Bulgular: Yaş ortalaması 3.59 (10 gün-17 yıl) olan, seksen dört çocuk (45 kız; 39 erkek), dahil edilme kriterlerini karşıladı. Trakeostomi endikasyonunun büyük çoğunluğu (%54) nörolojik bozukluk idi. Tüm girişimler ameliyathanede genel anestezi altında yapıldı. Sekiz olgu dışında trakeostomi uygulaması, cilt altı yağ dokusu çıkarılarak tamamlandı. Ortalama hastanede kalış süresi 35.06 (13-74 gün) gündü. Tüm trakeostomili olguların 31'ine (%37) eş zamanlı antireflü prosedürü ve gastrostomi uygulandı. On hastada erken komplikasyon görüldü, bunlar kanama (%4), kazara dekanülasyon (%5), pnömotoraks (%2) ve ölüm (%1) idi. Gecikmiş komplikasyonlar arasında granülasyon dokusu gelişimi (%1) ve trakeostomi darlığı (%2) vardı. Ondört hasta (%16.6) trakeostomi işleminden sonra ortalama 33 gün (2-76 gün) içinde altta yatan hastalıklar nedeniyle kaybedildi. Şimdiye kadar dört hasta dekanüle edildi.

Sonuç: Uzun süreli mekanik ventilasyon gerektiren, entübe pediatrik hastalar için uygulanan trakeostomi, yüksek başarı oranı ile hava yolu semptomlarında belirgin iyileşme ve tüm çocukluk çağı yaş gruplarında yoğun bakımda kalış ihtiyacında belirgin azalma sağlayan bir sağkalım prosedürüdür.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, Cerrahi Trakeostomi, Entübasyon, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi, Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi

Close
Olgu sunumu oturumunda sunumları mobil kongre sitesi üzerinden puanlamayı unutmayınız...