Close

Oral Presentation - 70

EVALUATION OF INDICATIONS FOR SURGICAL TREATMENT IN PATIENTS WİTH GALLBLADDER STONES AND INVESTIGATION OF THE LONG-TERM RESULTS OF PATIENTS WHO UNDERWENT LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY

E Sehoviç Keçik*, M Akın**, N Sever***, M Demir***, M Kaba***, A Ünal***, A Yıldız***, ÇA Karadağ***
*Bezmialem Vakif University, Faculty of Medicine, Department of Pediatric Surgery
**Istanbul Basaksehir Cam and Sakura City Hospital, Pediatric Surgery Clinic
***Department of Pediatric Surgery, Sisli Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Aim:Incidence of gallbladder stones is increasing in pediatric patients. Laparoscopic cholecystecytomy (LC) is the main treatment for symptomatic cholecytitis due to gallbladder stones. However there is no such consesus and evidence based guidelines similar to the adult patients in pediatric surgical management of this condition. The aim of this study is to retrospectively evaluate epidemiological characteristics and surgical outcomes of LC performed in our center.

Methods: Medical records of patients aged between 0-18 years and underwent LC in last 6 years at Pediatric Surgery Clinic were retrospectively reviewed. Demographic information, risk factors, clinical information and surgical outcomes data were analyzed.

Results: 69 patients were included in the study. 23 male, 46 female, average age was 13.48 years. %85.50 of the patients had at least one known risk factor. Reasons for surgery were cholelithiasis in 64 patients, polyp in 2 patients,adenomyomatosis in 1 patient,biliary dyskinesia in 1 patient and severe dyspeptic complaints in 1 patients.10 patients with hematological disorders underwent laparoscopic splenectomy in the same session.Average hospitalization duration was 1.58 days. 7 patients had surgical site infection. 15 patients whose complaints did not regress were accepted as functional dyspepsia according to Rome III criteria.No cystic duct injury, bile leak or mortality were recorded.One patient required hepaticojejunostmy for complications due to Mirizzi syndrome.

Conclusion:The main indication for cholecystectomy in children is symptomatic cholelithiasis.Biliary dyskinesia should be evaluated in the differential diagnosis. LC is the gold standard in children as well as in adults. Functional dyspepsia is a frequently encountered condition in the adolescents and may be no improvement in complaints after surgery. Hepaticojejunostomy may be required in patients with high morbidity, such as Mirizzi syndrome, and benign biliary stenosis.Concurrent LC with low morbidity can be safely performed in hematological diseases requiring splenectomy.

Keywords: adenomyomatosis, biliary dyskinesia, cholelithiasis, functional dyspepsia, gallbladder, laparoscopic cholecystectomy, Mirizzi syndrome, pediatric gall stones

Sözlü Sunum - 70

SAFRA KESESİ TAŞI OLAN ÇOCUKLARDA CERRAHİ TEDAVİ EDNİKASYONU VE LAPAROSKOPİK KOLESİSTEKTOMİNİN UZUN DÖNEM SONUÇLARI

E Sehoviç Keçik*, M Akın**, N Sever***, M Demir***, M Kaba***, A Ünal***, A Yıldız***, ÇA Karadağ***
*Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
**İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Çocuk Cerrahi Kliniği
***Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniği, İstanbul

Amaç: Çocuklarda safra kesesi taşlarının görülme sıklığı giderek artmaktadır. Bu taşların neden olduğu semptomatik kolesistitin tedavisi laparoskopik kolesistektomidi (LK). Ancak yetişkin yaş grubunun aksine çocuklarda cerrahi yaklaşımın nasıl yönetileceği konusunda bir görüş birliği ve bunu destekleyen yüksek seviyeli kanıtlar bulunmamaktadır ve alandaki mevcut durumu saptamaya yönelik hasta serilerine ihtiyaç vardır. Bu çalışmanın amacı kliniğimizde son 6 yılda yapılmış LK’lerin epidemiyolojik özellikleri ve cerrahi sonuçlarını retrospektif olarak değerlendirmektir.

Yöntem: Etik kurul onayını takiben elektronik sağlık kayıtları retrospektif olarak taranarak son 6 yılda kolelitiyazis tanısıyla Çocuk Cerrahisi Kliniğine yatırılan ve LK yapılan 0-18 yaş arasındaki hastaların dosyalarından demografik bilgiler, risk faktörleri, klinik bilgiler ve operasyon sonuçları ile ilgili veriler toplandı ve analiz edildi.

Bulgular: Toplamda 69 hasta çalışmaya dahil edildi. 23 hasta erkek, 46 hasta kız, hastaların ortalama yaşı 13 yıl idi. Hastaların %85,50’sinde en az bir adet bilinen risk faktörü mevcuttu. 64 hasta kolelitiyazis, 2 hasta polip, 1 hasta bilier adenomiyomatozis, 1 hasta bilier diskinezi, 1 hasta ise dispeptik şikayetler nedeniyle opere edilmişti. Hematolojik hastalık öyküsü olan 10 hastaya eş zamanlı olarak laparoskopik splenektomi yapıldı. Hastaların ameliyat sonrasında ortalama hastanede yatış süresi 1,58 gündü.. 7 hastada cerrahi alan enfeksiyonu gelişti. Şikayetleri gerilemeyen 15 hasta Roma III kriterlerine göre fonksiyonel dispepsi olarak kabul edildi. Koledok yaralanması, safra kaçağı veya mortalite olmadı. Bir hastada Mirizzi sendromuna bağlı komplikasyonlar nedeniyle hepatikojejunostomi yapılmıştır.

Sonuç: Çocuklarda başlıca kolesistektomi endikasyonu hastaların semptomatik olmasıdır. Dispeptik şikayetlerle başvuran hastalarda bilier diskinezi ayırıcı tanıda değerlendirilmelidir. LK erişkinlerde olduğu gibi çocuklarda da altın standarttır. Adölesan yaş grubunda fonksiyonel dispepsi sıklıkla karşılaşılan durumdur ve ameliyat sonrasında şikayetlerde iyileşme olmayabileceği akılda tutulmalı. Mirizzi sendromu gibi morbiditesi yüksek hastalıklarda, benign bilier darlık gelişen hastalarda hepatikojejunostomi ameliyatı yapılması gerekebilir. Splenektomi gerektiren hematolojik hastalıklarda düşük morbidite ile eş zamanlı LK güvenle yapılabilmektedir.

Anahtar Kelimeler: adenomiyomatozis, bilier diskinezi, fonksiyonel dispepsi, kolelitiyazis, laparoskopik kolesistektomi, Mirizzi sendromu, pediatrik safra taşları, safra kesesi,

Close
Olgu sunumu oturumunda sunumları mobil kongre sitesi üzerinden puanlamayı unutmayınız...