Close Görüntüyü Aç

Poster - 31

The management of patients with acute abdomen during both active disease course of COVID-19 and multisystem inflammatory syndrome in children

Ö Boybeyi Türer*, Y Özsürekçi**, S Lacinel Gurlevik**, P Derin Orgar**, T Soyer*, FC Tanyel*
*Hacettepe University Faculty of Medicine Department of Pediatric Surgery
**Hacettepe University, Faculty of Medicine, Department of Pediatric Infectious Disease

Aim: To evaluate the management of children with severe gastrointestinal symptoms during disease course of COVID-19 and Multisystem Inflammatory Syndrome (MIS-C).

Methods: Patients under 18 years of age who were diagnosed with COVID-19 and MIS-C and requiring surgical consultation due to severe gastrointestinal symptoms were included. The medical records were retrospectively evaluated between May 1st, 2020 and March 1st, 2021 and recorded from hospital patient recording system.

Results: Totally fifteen (thirteen cases with MIS-C and two cases with active COVID-19 disease) were included. Male to female ratio was 9/6 and mean age was 9.2 years (5-15 years). Twelve cases (80%) had contact to a person with SARS-CoV-19. Thirteen cases were positive for Anti-SARS-CoV-2 IgG. All cases have experiencing fever at least one day and have two or more system involvement sign. Three cases required surgical intervention. First patient underwent surgical exploration with a presumptive diagnosis of acute appendicitis in referring center and transported to our center because of clinical deterioration; then, was diagnosed as MIS-C. The remaining two cases developed appendicitis during hospitalization for COVID-19. None of the cases diagnosed as MIS-C and having gastrointestinal symptoms required surgical intervention. The abdominal signs in these cases resolved approximately in 2 days (1-3 days) with medical management. Although statistical analysis could not be performed because of small number of cases, the surgically managed cases had a longer duration of abdominal pain, higher number of lymphocytes, and lower level of inflammatory markers in contrary to non-surgically managed cases.

Conclusion: Gastrointestinal involvement, which may mimic acute abdomen, is not a rare finding in children with COVID-19 during disease course and MIS-C. Children presented with acute abdomen, particularly in pandemic era require careful evaluation and prompt diagnosis to avoid unnecessary surgical intervention.

Keywords: abdominal pain, gastrointestinal symptom, MIS-C, Covid-19, pandemics, children

Poster - 31

COVID-19 Aktif Hastalık Süresinde ve Çocukluk Çağı Multi-Sistemik İnflamatuvar Sendrom Sırasında Akut Batın Olgularının Yönetimi

Ö Boybeyi Türer*, Y Özsürekçi**, S Lacinel Gurlevik**, P Derin Orgar**, T Soyer*, FC Tanyel*
*Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
**Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları AD

Amaç: Bu çalışmada, COVID-19 aktif hastalık veya Çocukluk Çağı Multi-Sistemik İnflamatuvar Sendrom (MIS-C) sürecinde olan ve gastrointestinal semptomu olan hastalarda sağaltım yaklaşımlarını tartışmayı amaçladık.

Yöntem: Çalışmaya 18 yaşından küçük COVID-19 ve MIS-C tanısı almış ve gastrointestinal semptom nedeniyle bölümümüze konsülte edilmiş olguları dahil ettik. 1.Mayıs.2020 ile 1.Mayıs.2021 tarihleri arasında başvuran olguların medikal bilgileri hastaneye kayıt sisteminden geriye dönük olarak taranıp kaydedilmiştir.

Bulgular: Çalışmaya toplam 15 olgu (13 MIS-C ve 2 aktif Covid-19) dahil edildi. Olguların ortalama yaşları 9.2 yıl (5-15 yaş) olup erkek-kız oranı 3/2 dir. Olguların 12’nde (%80) Covid-19’lu bir yakını ile temas öyküsü vardı. 13 olgunun Anti-SARS-CoV-2 IgG testi pozitif bulundu. Başvuru sırasında tüm olguların en az 1 gün süren yüksek ateş ve iki veya daha fazla sistemi ilgilendiren şikayeti mevcuttu. 3 olguda cerrahi tedavi yapılmış olduğu kaydedildi. Bunların ilki dış merkezde apandisit şüphesiyle opere edilmiş olup post-operatif genel durum bozukluğu nedeniyle merkezimize sevk edilmişti. Sonrasında MIS-C tanısı ile tedavi edildi. Diğer iki olgu Covid-19 nedeniyle hastanede yatışları sırasında apandisit geliştiren olgulardı. MIS-C ile tedavi edilen ve gastrointestinal semptomu olan olguların hiç birinde cerrahi tedavi ihtiyacı olmamıştır. Bu olguların karın bulguları medikal tedavi ile ortalama 2 gün (1-3 gün) içerisinde gerilemiştir. İstatistiksel karşılaştırma olgu sayısının azlığı nedeniyle yapılamamış olsa da, cerrahi gerektiren olgularda karın ağrısı süresinin daha uzun, lenfosit oranlarının daha yüksek, inflamatuvar belirteçlerin daha düşük olduğu görülmüştür.

Sonuç: Akut abdomen bulgularını taklit eden gastrointestinal tutulum çocukluk çağı Covid-19 ve MIS-C olgularında nadir olmayan bir bulgudur. Özellikle içinde bulunduğumuzu pandemi çağında, karın ağrısı ile başvuran çocuklarda gereksiz cerrahi girişimleri önlemek için dikkatli ve detaylı değerlendirme gerekir.

Anahtar Kelimeler: karın ağrısı, gastrointestinal bulgu, MIS-C, Covid-19, çocuk

Close
Olgu sunumu oturumunda sunumları mobil kongre sitesi üzerinden puanlamayı unutmayınız...