Close Görüntüyü Aç

Poster - 88

Testicular-Sparing Surgery for Bilateral Ovarian-Type Epithelial Tumor of Testis: Report of a Case

E Nurullayev*, B Karakaya**, N Emiralioğlu**, HN Özcan***, Ö Boybeyi Türer*, D Orhan****, B Yalçın*****, T Soyer*
*Hacettepe University Faculty of Medicine Department of Pediatric Surgery
**Hacettepe University Faculty of Medicine Department of Pediatric Pulmonolgy
***Hacettepe University Medical Faculty Department of Radiology
****Hacettepe University, Faculty of Medicine, Department of Pediatric Pathology
*****Hacettepe University, Faculty of Medicine, Department of Pediatric Oncology

Introduction: Ovarian-type epithelial tumor of testis (OETT) is an exteremly rare type of serous borderline testicular tumor originating from remnants of Müllerian ducts in epididymis and spermatic cord. A 13 year-old boy is presented to discuss the applicability of testicular-sparing surgery in children with OETT.

Case report: A 13 year-old boy with an emphysematous lung lesion on lower lobe of right lung admitted to our department with bilateral painless mass and hydrocele on both testicles. Scrotal ultrasonography showed 29x26x21 mm papillary cystic lesion in the inferior aspect of right epididymis and 14x13 mm lesion localized adjacent to left ductus deference. The tumor markers including alpha-fetaprotein and human chorionic gonadotrophin were within normal limits (3.35 ng/ml, <1.2 mIU/ml). In the inguinal exploration, papillary lesions originating from the tunica adjacent to epididymis were totally excised with safe margins. Histopathological examination of tumor revealed cystic dilatations with numerous intra-cystic blunt papillae lined by ciliated stratified columnar cells and mild cytological atypia. The patient was diagnosed as OETT. Five months after surgical excision, another 8x9 mm mass at inferior aspect of right epididymis was detected. The histopathology of the recurrent mass was also OETT. The patient has been following uneventfully for the last 10 months.

Conclusion: OETT is very rare type serous borderline tumor of testicle in children. Although orchiectomy is choice of treatment in adults, testicle-sparing surgery can be performed in children with free tumor margins and negative tumor markers.

Keywords: testicular tumor, testis-sparing surgery, serous borderline tumor

Poster - 88

Çift Taraflı Overyan Tip Epitelial Testis Tümöründe Testis Koruyucu Cerrahi: Olgu Sunumu

E Nurullayev*, B Karakaya**, N Emiralioğlu**, HN Özcan***, Ö Boybeyi Türer*, D Orhan****, B Yalçın*****, T Soyer*
*Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
**Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı
***Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı
****Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Patoloji AD
*****Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Onkoloji AD

Giriş: Overyan tip epitelial testis tümörü (OETT) seröz borderline testis tümörlerin çok nadir bir tipi olup epididim ve spermatik korda yerleşmiş olan Mülleryen kanal artıklarından köken alır. Burada, OETT’de testis koruyucu cerrahinin uygulanabilirliğini tartışmak için 13 yaşında erkek hastayı sunmayı amaçladık.

Olgu Sunumu: 13 yaşında erkek hasta sağ akciğere lokalize amfizematöz lezyon nedeniyle başvurdu. Başvurusunda her iki testiste ağrısız kitle ve hidrosel olduğu görüldü. Skrotal ultrasonografide sağ epididim inferiorunda 29x26x21 mm papiller kistik lezyon ve sol duktus deferans komşuluğunda 14x13 mm lezyon olduğu rapor edildi. Alfa-feto-protein (AFP: 3.35 ng/ml) ve insan koryonik gonadotropin (b-hCG: <1.2 mIU/ml) değerleri normal sınırlarda bulundu. İnguinal eksplorasyonda epididim komşuluğunda papiller lezyonlar olduğu görülüp güvenli cerrahi sınır sağlanacak şekilde eksize edildi. Histopatolojik inceleme sonucu çok sayıda kist içi künt papillaların olduğu çok katlı silyalı kolumnar epitel ile kaplı kistik genişlemeler ve hafif hücresel atipi izlendi şeklinde raporlandı. Hastanın tanısı OETT olarak kesinleştirildi. Cerrahi sonrası 5. Ay takibinde sağ epididm komşuluğunda 8x9 mm boyutunda yeni lezyon saptandı. Cerrahi eksizyon ve histopatolojik inceleme sonrası OETT rekürensi olduğu görüldü. Hasta halen 10 aydır sorunsuz olarak takiptedir.

Sonuç: OETT çocukluk çağında görülen borderline testis tümörlerinin çok nadir bir tipidir. Erişkinlerde orşiektomi bir tedavi tercihi olarak belirtilmiş olsa da, çocuklarda güvenli cerrahi sınır sağlanan ve tümör belirteçleri normal olan hastalarda testis koruyucu cerrahi uygulanabilir.

Anahtar Kelimeler: testis tümörü, testis koruyucu cerrahi, seröz borderline tümör

Close
Olgu sunumu oturumunda sunumları mobil kongre sitesi üzerinden puanlamayı unutmayınız...