Close

Video Presentation - 15

The repair of esophageal atresia by thoracoscopy

E Özçakır, M Kaya
Bursa Health Sciences University, Yuksek Ihtisas Education and Research Hospital, Department of Pediatric Surgery, Bursa, Turkey.

Objective: Minimally invasive surgery is also being used increasingly for the repair of esophageal atresia with tracheoesophageal fistula

(TEF-EA). In this video, it was aimed to present the thoracoscopic (VATS) approach to the repair of the case with TEF-EA.

Video method and result: The patient was a 2970 g term baby boy diagnosed with esophageal atresia during the antenatal period. No additional anomaly was detected in preoperative evaluations. VATS was performed by a classical three-port method in a right oblique position, under 3-4 mmHg CO2 pressure with a 5 mm camera and two 3 mm working ports. The tracheoesophageal fistula was found without separating the azygos vein and fistula ligation was performed by using clip. The catheterized proximal segment was subsequently dissected and released. An anastomosis was performed between the proximal segment esophagus and distal over a 6 Fr feeding probe with 5/0 polyglactin suture. A 10 F tube thorax tube was placed through the anteriorly located port entrance and the procedure was terminated. The time of the operation was about 120 minutes. The patient followed up in the neonatal intensive care unit for 15 days after the operation. He left the mechanical ventilation on the 6th postoperative day. The passage radiograph was normal, and on the 7th day nasogastric feeding was started, and the postoperative 11th day was taken to oral administration. No complications developed during his follow-up.

Conclusion: The VATS application for the repair of the case with TEF-EA performed increasing frequency in many centers. Also it has successfully performed in our clinic. Operation time will decrease with increasing experience.

Keywords: thoracoscopy, esophageal atresia with tracheoesophageal fistula, newborn

Video Sunum - 15

Torakoskopik özefagus atrezisi onarımı

E Özçakır, M Kaya
Bursa Sağlık Bilimleri Üniversitesi Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği, Bursa, Türkiye.

Amaç: Minimal invaziv cerrahi, trakeaözofageal fistüllü özofagus atrezisi (TÖF-ÖA) onarımı için de giderek artan sıklıkta uygulanmaktadır. Bu videoda TÖF-ÖA onarımı torakoskopik (VATS) yaklaşım ile sağlanan olgunun sunulması amaçlandı.

Olgu sunumu ve yöntem: Hasta, antenatal dönemde özefagus atrezisi tanısı alan, 2970 gr olarak miad doğumlu erkek bebekti. Ameliyat öncesi değerlendirmelerinde ek anomali saptanmadı. Sağ yan oblik pozisyonda uygulanan VATS klasik üç port yöntemi ile 3-4 mmHg CO2 basıncı altında yapıldı. İşlem sırasında 5 mm'lik kamera ve 2 adet 3 mm'lik çalışma portları kullanıldı. Azigos veni ayrılmadan, trakeo-özefageal fistül bulundu fistül ligasyonu klips kullanılarak yapıldı. Takiben kateterize proksimal segment diseke edilerek serbestlendi. Proksimal segment özefagus ile distal segment, 6 Fr beslenme sondası üzerinden 5/0 poliglakton sütür ile tek tek anostomoz yapıldı. Anterior yerleşimli port girişinden 10 F tüp toraks tüpü yerleştirildi işlem sonlandırıldı. Ameliyat süresi yaklaşık 120 dakika idi. Ameliyat sonrası 15 gün yenidoğan yoğun bakımda izlenen hasta, 6. gün mekanik ventilasyondan ayrıldı. Çekilen pasaj grafisi olağandı, 7. gün nazogastrik beslenmeye başlanan hastada, postoperatif 11. gün oral alıma geçildi. Takiplerinde herhangi bir komplikasyon gelişmedi.

Sonuç: Birçok merkezde artan sıklıkta uygulanan VATS ile TÖF-ÖA onarımı, kliniğimizde de başarı ile yapılmıştır. Deneyimin artması ile operasyon süresi azalacaktı

Anahtar Kelimeler: torakoskopi, trakeo özefageal fistüllü özefagus atrezisi, yenidoğan

Close
Olgu sunumu oturumunda sunumları mobil kongre sitesi üzerinden puanlamayı unutmayınız...