Close

Poster - 53

A rare cause of acute abdomen: Tuberculosis of apendix

E Özçakır, AA Güneş, M Kaya
University of Health Sciences, Faculty of Medicine, Department of Pediatric Surgery

İntroduction: Gastrointestinal tuberculosis (TBC) is one of the most common causes of extrapulmonary involvement. While 75% of the terminal ileum involvement is observed in intestinal system involvement, the most common localization of the TBC bacillus is the ileocecal region due to lymphoid tissue density. In this presentation, we aimed to evaluate the case with ileocecal valve tuberculosis observed at laparotomy for the acute abdomen.

Case report: A 17-year-old girl admitted with the complaint of severe abdominal pain, even vomiting, and anorexia lasting for two days. In physical examination, there was hypoactive bowel tone, right lower quadrant sensitivity, defense, and rebound.Except for white blood cell count 19.7 × 103 / uL (3- 12x103 / uL) and CRP 29.7 mg / L, the others laboratory values were normal. There was no feature in the abdominal x-ray. In abdominal sonography increased diameter of the appendix, and peri-cecal fluid was present. At laparotomy which was performed for preliminary diagnosis of acute appendicitis, the highly hypertrophic and granular appendix was observed. It was extended towards the cecum, with a granular appearance on the serosal surface. Hypertrophic lymph nodes were present in the mesentery of the ileocecal region. Right hemicolectomy was performed considering the cecum tumor, including lymph nodes. Histopathological evaluation was compatible with TBC. There was no evidence of TBC in other system reviews. The patient was followed up with Anti TBC treatment.

Conclusion: Primary appendix TBC is extremely rare. In literature, it is seen that aggressive surgery is performed due to its confusion with the cecal tumor. As in our case, it is difficult to recognize in localizations such as the appendix, where TBC is rare The approach to the patients with this condition is still controversial.

Keywords: child, extrapulmoner tuberculosis, apendix tuberculosis

Poster - 53

Nadir bir akut batın nedeni: Apendiks tüberkülozu

E Özçakır, AA Güneş, M Kaya
Bursa Sağlık Bilimleri Üniversitesi Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği, Bursa, Türkiye.

Giriş: Gastrointestinal tüberküloz (TBC), ekstrapulmoner tutulumun en sık görülen nedenlerinden biridir. İntestinal sistem tutulumunda %75 oranında terminal ileum tutulumu gözlenirken, TBC basilinin en sık lokalizasyonu lenfoid doku yoğunluğu sebebi ileoçekal bölgedir. Bu sunumda, akut batın tanısı ile laparatomi yapılan, ileoçekal valv tutulumlu tüberküloz olgusunun değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Olgu: Son iki gündür olan şiddetli karın ağrısı, safralı kusma ve iştahsızlık şikâyeti ile başvuran 17 yaşında kız hastanın fizik muayenesinde hipoaktif barsak sesi, sağ alt kadran hassasiyeti, defans ve rebaund mevcuttu. Tam kan sayımında, beyaz küre sayısı 19,7 × 103/uL (3- 12x103/uL), CRP ölçümü 29,7 mg/L olması dışında diğer laboratuar değerleri normal sınırlardaydı, ayakta direkt batın grafisinde özellik yoktu. Batın sonografisinde, apendiks çapı artmış, periçekal sıvısı mevcuttu. Hastaya akut apandisit öntanısı ile yapılan laparatomide apendikisin ileri derecede hipertrofik olduğu, sert ve çekuma doğru uzanım gösterdiği, serozasında granüler görünüm gözlendi. İleo-çekal bölge mezenterinde hipertrofik lenf nodları mevcuttu. Çekum tümörü düşünülerek, lenf nodlarını içine alacak şekilde, sağ hemikolektomi yapıldı. Histopatolojik değerlendirme TBC ile uyumlu geldi. Diğer sistem incelemelerinde TBC kanıtı yoktu. Hastaya Anti TBC tedavisi ile takip edilmektedir.

Sonuç: Primer apendiks TBC’u son derece ender görülmektedir. Literatür incelendiğinde, tümör ile karışması nedeni ile agresif cerrahi uygulandığı görülmektedir. Olgumuzda olduğu gibi TBC‘nin nadir görüldüğü apendiks gibi lokalizasyonlarda önceden tanınması zordur. Bu durumdaki hastalara yaklaşım halen tartışmalıdır.

Anahtar Kelimeler: çocuk, akciğer dışı tüberküloz, apendiks tüberkülozu

Close
Olgu sunumu oturumunda sunumları mobil kongre sitesi üzerinden puanlamayı unutmayınız...