Close

Oral Presentation - 27

The effects of orchiectomy and steroid on fertility in experimental testicular atrophy: An experimental study

M Yurtçu*, S Kozacıoğlu**, R Kocabaş***
*Necmettin Erbakan University, Meram Medical Faculty, Department of Pediatric Surgery, Konya
**Necmettin Erbakan University Meram Medical Faculty Department of Pathology
***Necmettin Erbakan University KONÜDAM Experimental Medicine Training and Research Center

Aim: This study aimed to compare the effects of orchiectomy and steroid on fertility in testicular atrophy (TA) which occurs after testicular torsion (TT).

Methods: Thirty-three rats were divided into 4 groups each containing 9 rats: atrophy (A), orchiectomy (O), and atrophy-steroid (AS) while group control (C) had 6. Left testes were rotated 7200 and atrophy was observed. Orchiectomies in AS group were performed after atrophy and 1 mg/kg steroid was injected. Every male rat was kept with 5 female rats for 6 days. Fertility of male rats were identified after pregnancy of female rats. Sacrification was performed. Left and right orchiectomies were performed to determine the levels of tissue Johnsen’s scores (JS) and serum inhibin B (IB).

Results: JS values in the A, O, and AS groups were significantly lower compared with those in the C group (P<.05), whereas there were no significant differences between JS values in groups A and O (P>.05). There were no significant differences between IB values and fertility percentages in the A and O groups (P>.05).

Conclusion: We believe that orchiectomy, in unilateral TA occurred in prepubertal period with different causes, does not affect fertility positively, as shown by JS, IB, and fertility percentage.

Keywords: Atrophy, Inhibin B, Fertility, Steroid

Sözlü Sunum - 27

Deneysel testiküler atrofide orşiektomi ve steroidin fertiliteye etkileri: Deneysel çalışma

M Yurtçu*, S Kozacıoğlu**, R Kocabaş***
*Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı/Konya
**Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı
***Necmettin Erbakan Üniversitesi KONÜDAM Deneysel Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi

Amaç: Bu çalışmada testis torsiyonu (TT) sonrası gelişen testiküler atrofide, orşiektomi ve steroidin fertilite üzerine etkilerini karşılaştırmak amaçlandı.

Yöntem: Çalışmada 33 sıçan Kontrol (K), Atrofi (A), Orşiektomi (O) ve Atrofi+Steroid (AS) olmak üzere 4 grup kullanıldı. K grubunda 6 adet; A, O ve AS gruplarında 9’ar adet erkek sıçan kullanıldı. Sol testislere 720o rotasyon yapıldı ve atrofi gözlendi. AS grubunda atrofiden sonra orşiektomiler gerçekleştirildi ve hemen arkasından 7 gün süre ile günde 1 kez intramuskuler 1 mg/kg steroid yapıldı. Her erkek sıçan, 5 adet fertil dişilerle 6’şar gün bir arada tutuldu. Dişi sıçanların gebeliğinden sonra erkek ratların fertilitesi saptandı. Doku Johnsen skorları (JS) ve serum inhibin B (İB) seviyelerini belirlemek için sol ve sağ orşiektomiler gerçekleştirildi.

Bulgular: JS’ları açısından A ve O grupları arasında anlamlı farklılıklar yokken (p>0,05); K grubu ile karşılaştırıldığında A, O ve AS gruplarındaki JS değerleri anlamlı olarak düşüktü (p<0,05). İB değerleri ve fertilite yüzdeleri açısından, A grubu ile O grubu arasında anlamlı farklılıllar yoktu (p>0,05).

Sonuç: İnhibin B, Johnsen skoru ve fertilite parametreleri dikkate alındığında; prepubertal dönemde çeşitli nedenlerle oluşabilecek tek taraflı testis atrofisinde yapılacak orşiektominin, fertilite üzerine olumlu etkisinin olmadığı kanısındayız.

Anahtar Kelimeler: Atrofi, İnhibin B, Fertilite, Steroid

Close
Olgu sunumu oturumunda sunumları mobil kongre sitesi üzerinden puanlamayı unutmayınız...