Close

Poster - 27

Comparing foreign body injuries patterns between Turkey and European countries: are female Turkish children more vulnerable?

E Aydın*, D Azzolina**, S Baldas***, MA French***, D Gregori****, G Lorenzoni****
*Department of Pediatric Surgery, Tekirdağ Namık Kemal University School of Medicine, Tekirdağ, Turkey
**Department of Translational Medicine, University of Eastern Piedmont, Novara, Italy
***Prochild ONLUS, Trieste, Italy
****Unit of Biostatistics, Epidemiology and Public Health, Department of Cardiac, Thoracic, Vascular Sciences and Public Health, University of Padova

Aim

The present study aimed at analyzing and comparing Foreign Body (FB) injuries patterns in children from Turkey and other European countries in order to assess any country and culturally specific aspects of FB risk.

Methods

Data from Susy Safe register were included in the analysis. For this study, ICD-935 (mouth, esophagus and stomach) and ICD-934 (trachea, bronchus, and lung) cases from European countries and from a single center in Turkey, Istanbul Bahcelievler State Hospital, were extracted from the Susy database. A Multiple Correspondence Analysis (MCA) approach was employed to identify differences or similarities between the groups of FB injuries.

Results

The Turkey dataset has a larger proportion of females in comparison to the European data (p-value 0.002). According to the MCA analysis, the first two dimensions are explaining 48.11% of the variability (dimension 1, 37.44%; dimension 2, 10.67%). The three largest contributions to dimension 1 are via naturalis removal, not hospitalized, and ICD-935. The greatest contributions to dimension 2 are FB type and consistency semi-rigid.

Conclusion

The most interesting study finding is the higher incidence of females suffering a FB injury in ICD-934-935 in the Turkey dataset compared to that seen in the European dataset and also higher than that for all ICD locations within the Susy Safe register. The higher incidence of females tends to go against the belief that boys suffer higher FB injuries and needs to be further investigated.

Keywords: Children, Foreign Body Injuries, Gender differences, Multiple Correspondence Analysis, Turkey

Poster - 27

Türkiye ve Avrupa ülkeleri arasında yabancı cisim maruziyetlerinin karşılaştırılması: Türk kız çocukları daha yatkın mı?

E Aydın*, D Azzolina**, S Baldas***, MA French***, D Gregori****, G Lorenzoni****
*Pediatrik Cerrahi Anabilim Dalı, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tekirdağ, Türkiye
**Translasyonel Tıp Departmanı, Doğu Piedmont Üniversitesi, Novara, İtalya
***Prochild ONLUS, Trieste, İtalya
****Biyoistatistik Birimi, Epidemiyoloji ve Halk Sağlığı Bölümü, Kardiyak, Torasik ve Vasküler Bilimler ve Halk Sağlığı Departmanı, Padova Üniversitesi, Padova, İtalya

Amaç

Bu çalışma, yabancı cisim (YC) maruziyet riskinin ülkeye ve kültüre özgü yönlerini değerlendirmek için Türkiye'den ve diğer Avrupa ülkelerinden çocuklardaki YC maruziyetlerini analiz etmeyi ve karşılaştırmayı amaçlamaktadır.

Yöntem

Bu çalışmada Susy Safe veri tabanında kayıtlı veriler incelenmiştir. Avrupa ülkelerinden alınan veriler ile Türkiye'deki İstanbul Bahçelievler Devlet Hastanesi'nden kayıtlı olan ICD-935 (ağız, yemek borusu ve mide) ve ICD-934 (trakea, bronş ve akciğer) vakaları karşılaştırılmıştır. YC yaralanma grupları arasındaki farklılıkları veya benzerlikleri belirlemek için Çoklu Uygunluk Analizi (Multiple Correspondence Analysis - MCA) yaklaşımı kullanıldı.

Bulgular

Türkiye veri seti Avrupa verilerine kıyasla daha büyük bir kadın oranına sahipti (p=0,002). MCA analizine göre ilk iki boyut değişkenliğin %48,11'ini açıklamaktadır (1. Boyut %37,44; 2, Boyut %10,67). Birinci boyuta en büyük üç katkı intestinal sistemde olan yabancı cisimleri hastaneye yatırılmamış olanlarıdır. Boyut 2'ye en büyük katkılar YC tipi ve YC’in yapısıdır.

Sonuç

Çalışmanın en ilginç çalışma bulgusu Avrupa veri setinde görülene kıyasla Türkiye veri setinde ICD-934-935'te YC yaralanmasına maruz kalan kız çocukların daha yüksek insidansıdır. Bu ayrıca Susy Safe sicilindeki tüm ICD kodlarından daha fazladır. Kız çocuklarda daha yüksek görülme sıklığı, erkek çocukların daha fazla YC yaralanması yaşadığı ve bu konunun daha fazla araştırılması gerektiği inancına ters yöndedir.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, Yabancı cisim yaralanması, cinsiyet farklılığı, Multiple Correspondence Analysis, Türkiye

Close
Olgu sunumu oturumunda sunumları mobil kongre sitesi üzerinden puanlamayı unutmayınız...