Close

Oral Presentation - 49

Change in approach and place of ultrasound in non-palpable testicles

A Yıldız, A Ünal, M Demir, N Sever, M Kaba, ÇA Karadağ
Health Sciences University, Şişli Hamidiye Etfal SUAM, Pediatric Surgery Departmant, Istanbul

Aim:

The aim of this study is to evaluate our results in impalpable testicles.

Method:

Our diagnostic procedures, operative findings, treatment methods and results between January 2010 and May 2021 were evaluated.

Results:

Of 144 impalpable testis cases were found 53 right, 73 left, 18 bilaterally. All operations were started with laparoscopy. The average age decreased from 3.4 at the beginning of the study to 2.4 at the end. The cord elements were found entered into the internal ring in 101 patients then inguinal exploration was performed. Orchiectomy in 68 cases and orchidopexy in 33 cases were performed. Transverse ectopic testis in two patients and agenesis in nine patients were detected. Stephan-Fowlers operation was performed in 24 patients and completed in 22 patients. Eight patients were operated with the abdominal wall suspension method (Shehata). The suture was found separated in the second session in 3 of which polypropylene used. One of them underwent the Stephan-Fowlers operation but the testis atrophied. None of the testis was found separated in patients be used polyester. Preoperative USG was performed in 57 of 66 patients who underwent orchiectomy. Testis could not be seen in 51 of them. False positive results were reported in 6 patients. Preoperative USG of 33 patients, underwent single session orchidopexy, showed testis at the entrance of the internal ring in 9 cases. Testes were not detected in 13 patients. Preoperative USG detected intra-abdominal testis in only six cases of 22 patients completed the Stephan-Fowlers operation. Comparing with the contralateral testis with postoperative USG in 16 patients showed normal in 4 patients and atrophy in 4 patients, varying degrees of atrophy in others. In three cases underwent Shehata method were evaluated with USG. No volume difference was detected between the two testes after surgery

Conclusion:

Application ages have not been lowered to the desired age yet. The high false rate of preoperative USG raised suspicion on it. The high complication rate of the Stephan-Fowlers operation was observed. Although the Shehata method, is still few in number, the initial results have raised our hopes.

Keywords: Undescended testis, impalpable testis, laparoscopy

Sözlü Sunum - 49

Palpe edilemeyen testislerde yaklaşımlarımızdaki değişim ve ultrasonun yeri

A Yıldız, A Ünal, M Demir, N Sever, M Kaba, ÇA Karadağ
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Şişli Hamidiye Etfal SUAM, Çocuk cerrahisi Kliniği, İstanbul

Amaç

Palpe edilemeyen testislerde tanı ve tedavi yaklaşımları farklılık göstermektedir.Palpe edilemeyen testislerdeki sonuçlarımızı, buna bağlı olarak yıllar içindeki tanı ve tedavilerindeki yaklaşımlarımızdaki değişimleri ele almayı amaçladık.

Yöntem:

Ocak 2010 ile Mayıs 2021 yılları arasındaki tanı prosedürlerimiz, operasyon bulgularımız, tedavi yöntemlerimiz ve sonuçlarımız değerlendirildi.

Bulgular:

144 impalpable testis olgusunun ; 53'ünde sağ, 73'inde sol, 18'inde ise bilateral impalpable testis mevcuttu. Tüm hastalarda laparoskopi bakı ile operasyona başlandı. Başvuru tarihindeki yaş ortalamaları çalışma başındaki 3.4’ den sonundaki 2.4’e düşmesine rağmen istenilen oranda düşüş sağlanamamıştır.

Laparoskopik bakıda 101 hastada kord elemanlarının iç delik ağzından girdiği saptanmıştır. Bunlarda inguinal eksplorasyona geçilmiş olup 68 tanesine orşiektomi, 33 olguya ise orşidopeksi yapılmıştır. İki hastada transvers ektopik testis, dokuzunda ise agenezi saptandı. 24 hastaya Stephan-Fowlers operasyonu uygulandı. 22 hastada ikinci seanslar tamamlanmıştır. Karın duvarına askı yöntemi (Shehata yöntemi) ile 8 hasta opere edilmiş olup tümünün ikinci seansları tamamlanmıştır. Askı için Polipropilen kullanılan 3 tanesinde ikinci seansta sütürün ayrıldığı görülmüş. Bunlardan birine Stephan-Fowlers operasyonu iki seanslı olarak uygulanmış ancak testis atrofiye gitmiştir. Polyester kullanılan hiçbir hastada testisin karın duvarından ayrıldığı görülmemiştir.

Orşiektomi yapılan 66 hastanın 57 tanesinde preop USG’ çekilmiş ve 51'inde testis görülememiştir. 6 hastada ise yanlış pozitif sonuç bildirilmiştir. Tek seans orşidopeksi yaptığımız 33 hastanın preop USG çekilen 22 olgunun 9 tanesinde testis iç delik ağzında görülmüşken 13 hastada testis saptanmamıştır. Stephan-Fowlers operasyonu tamamlanan 22 hastada yapılan preop USG ‘de sadece altısında intraabdominal testis saptanmıştır. Postop USG çekilen 16 hastada karşı testis ile karşılaştırıldığında sonuçlar 4 hastada normal , 4 hastada atrofi görüldü. Diğerlerinde ise değişik derecelerde küçülme olduğu görülmüştür.

Shehata yöntemi yapılan 8 hastanın İkinci seansları tamamlanan yedi hastanın postop ultrasonları çekilen üç hastasında ise post op her iki testis arasında volüm farkı saptanmamıştır.

Sonuç:

Başvuru yaşları henüz istenilen yaşa düşürülememiştir. Preop USG’nin yanılma payının yüksekliği preop USG’nin gerekliliğini tartışmaya açacak seviyededir. Stephan-Fowlers operasyonunun yüksek komplikasyon oranı nedeniyle geçilen Shehata yöntemi henüz az sayıda olmasına rağmen ilk sonuçları umutlarımızı artırmıştır.

Anahtar Kelimeler: inmemiş testis, impalpable testis, laparoskopi

Close
Olgu sunumu oturumunda sunumları mobil kongre sitesi üzerinden puanlamayı unutmayınız...