Close

Oral Presentation - 28

Effects of intravesical ureteral stent positione on lower urinary tract functions

C İsbir*, İ Kıllı*, Ş Çolak*, H Taşkınlar*, A Delibaş**, A Naycı*
*Department of Pediatric Surgery, Medical School of Mersin University, Mersin
**Departments of Pediatric Nephrology, Medical School of Mersin University, Mersin

Aim: The aim of the study was to evaluate the effects of the intra-vesical positioning of the ureteral stents on the lower urinary system functions. Methods: Patients who had a ureteral stent after having a surgery due to nephrolithiasis, ureterolithiasis, and uretero-pelvic junction stenosis between January 2018 and February 2020 were included in the study. Patients were divided into two groups according to the position of ureteral stent in the bladder diagnosed by radiological evaluation after surgery. Group A: "cross-trigonal" (stents crossing the midline) and Group B: "incomplete ring" (stents not crossing the midline). Patients with positive urine cultures were not included. Symptoms and findings such as dysuria, suprapubic pain, urgency, urinary incontinence and hematuria were recorded until the ureteral stents were removed. The distribution of the findings between two groups were evaluated. Results: Among 34 children, 17 (50%) were boys and 17 (50%) were girls. The mean age was 7.14 ± 4.31 (min: 3, max: 17). There were 23 patients (67%) in Group A and 11 patients (33%) in Group B according to postoperative X-ray evaluation. Stents were removed at a mean time of 33.94 ± 11.12 (min: 15, max: 59) days. Dysuria was detected in 23 (67%), urgency in 5 (14%), suprapubic pain in 7 (20%), urinary incontinence in 3 (8%), and hematuria in 11 (32%). There was a statistically significance with dysuria (p=0.006) and "cross-trigonal" stents. However, no significance was found with other findings and positioning of the stents (0.05˂p). Conclusion: Conditions affecting the life quality such as dysuria may occur as a result of mechanical stimuli due to cross-trigonal positioning of ureteral stents. We believe that, it is important to choose the correct size of ureteral stents and locate them in appropriate position in the bladder after urological interventions.

Keywords: Ureteral stent, dysuria, children

Sözlü Sunum - 28

Üreteral stentlerin mesane içi pozisyonlarının alt üriner sistem fonksiyonları üzerine etkisi

C İsbir*, İ Kıllı*, Ş Çolak*, H Taşkınlar*, A Delibaş**, A Naycı*
*Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Mersin
**Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefroloji Bilim Dalı, Mersin

Amaç: Çalışmada üreteral stent yerleştirilen hastalarda stentin mesane içerisindeki pozisyonunun alt üriner sistem fonksiyonları üzerine etkilerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Ocak 2018 ile Şubat 2020 tarihleri arasında nefrolitiyazis, üreterolitiyazis ve üreteropelvik bileşke darlığı nedeni ile cerrahi işlem uygulanan ve üreteral stent yerleştirilen hastalar dahil edilerek yapıldı. Hastalar ameliyat sonrası üreteral stentin yeri radyolojik olarak değerlendirilip, mesane içindeki pozisyonuna göre iki gruba ayrıldı. Grup A: “cross-trigonal” (stentin orta hattı geçtiği) ve Grup B: “inkomplet halka” (stentin orta hattı geçmediği). Kontrol idrar kültürlerinde üremesi olan hastalar çalışmaya dahil edilmedi. Üreteral stent çıkarılıncaya kadar olan dönemde hastalarda, dizüri, suprapubik ağrı, urgency, idrar kaçırma, hematüri olup olmadığı kayıt edildi. Bulguların gruplardaki dağılımı incelendi. Bulgular: Üreteral stent yerleştirilen 34 çocuk hastanın 17’si (%50) erkek, 17’si (%50) kızdı. Hastaların yaşları 7.14±4.31 (min:3, max:17) idi. Postoperatif grafilerde üreteral stent yerleşimlerine göre, 23 hasta (%67) Grup A’da, 11 hasta (%33) Grup B’de yer aldı. Ortalama stent çekilme süresi 33.94 ± 11.12 (min: 15, max: 59) gün idi. Hastaların; 23’ünde (%67) dizüri, 5’inde (%14) urgency, 7’sinde (%20) suprapubik ağrı, 3’ünde (%8) idrar kaçırma, 11’inde (%32) hematüri tespit edildi. Bu bulguların gruplardaki dağılımı incelendiğinde, dizüri ile “cross-trigonal” stent yerleşim grubu arasında istatistiksel anlamlı bir birliktelik tespit edilirken (p=0.006) diğer bulgular ile üreteral stent yerleşim grupları arasında anlamlı bir ilişki tespit edilmedi (0.05˂p). Sonuç: Üreteral stentin mesane içi "cross-trigonal" yerleşimine bağlı olarak oluşan mekanik etkiler, hayat kalitesini düşüren dizüri gibi semptomlara neden olabilir. Bu neden ile ürteral stentlerin yerleştirilmesi esnasında, uygun stent boylarının seçimi ve stentlerin mesane içerisindeki posizyonlarına dikkat edilmesinin önemli olduğu düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Üreteral stent, dizüri, çocuk

Close
Olgu sunumu oturumunda sunumları mobil kongre sitesi üzerinden puanlamayı unutmayınız...