Close Görüntüyü Aç

Poster - 72

Rare case of mesenchymal chondrosarcoma originating from the skin

C Etgül, L Soysal, K Ayengin, V Avci
Van Yüzüncü Yıl University Medical Faculty Department of Pediatric Surgery, VAN

Introduction: Mesenchymal chondrosarcomas are quite rare in childhood. In this study, a rare case of mesenchymal codrosarcoma in childhood was presented.

Case: A 7-month-old girl who complained of swelling on the right side of the neck since birth was consulted to us from the dermatology outpatient clinic. During the physical examination of the patient, a hard, mobile, irregular and exophytic mass measuring 4x4x3 cm was palpated on the right side of the neck. The pathology report of the total excised lesion was reported as mesenchymal chondrosarcoma.

Conclusion: Mesenchymal chondrocarcomas have a worse prognosis compared to other chondrocarcomas and are tumors with highly malignant behavior. They are usually seen around the head, neck and orbit. The tumor often occurs in the third decatum. Because these tumors bleed very well, they are very sensitive to chemotherapy. Chemotherapy or radiation therapy is recommended in addition to radical surgery.

Keywords: Mesenchymal chondrosarcoma, neck, congenital.

Poster - 72

Deriden köken alan nadir mezenkimal kondrosarkom olgusu

C Etgül, L Soysal, K Ayengin, V Avci
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, VAN

Giriş: Mezenkimal kondrosarkomlar çocukluk çağında oldukça nadir görülürler. Bu çalışmada çocukluk çağında nadir olarak görülen mezenkimal kodrosarkom olgusu sunuldu.

Olgu: Doğuştan beri boyun sağ tarafında şişlik şikayeti olan 7 aylık kız hasta dermatoloji polikliniğinden tarafımıza konsülte edildi. Hastanın fizik muayenesinde boyun sağ tarafında 4x4x3 cm boyutunda sert, mobil, düzensiz ve egzofitik yerleşimli kitle palpe edildi. Total olarak eksize edilen lezyonun patoloji raporu mezenkimal kondrosarkom olarak raporlandı.

Sonuç: Mezenkimal kondrosarkomlar diğer kondrosarkomlara kıyasla daha kötü prognoza sahip olup, son derece malign davranışlı tümörlerdir. Genellikle baş, boyun ve orbita çevresinde görülürler. Tümör sıklıkla üçüncü dekatta görülür. Bu tümörler çok iyi kanlandığından kemoterapiye oldukça duyarlıdırlar. Tedavisinde radikal cerrahiye ek olarak kemoterapi ya da radyoterapi önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Mezenkimal kondrosarkom, boyun, konjenital.

Close
Olgu sunumu oturumunda sunumları mobil kongre sitesi üzerinden puanlamayı unutmayınız...