Close

Oral Presentation - 30

Mandatory labiaplasty during childhood

V Avci*, ÖF Koçak**, L Soysal*
*Van Yüzüncü Yıl University Medical Faculty Department of Pediatric Surgery, VAN
**Van Yüzüncü Yıl University Medical Faculty Department of Plastic Surgery, VAN

Aim: Labial hypertrophy (LH) is a rare clinical condition often seen during puberty. LH emerges not only a cosmetic problem but also as a psychosocial problem leading to adverse effects on urination and sexual function. For these reasons, labiaplasty is mostly performed during adulthood and is rarely performed during childhood. In this study, we aimed to evaluate our patients that underwent mandatory labiaplasty during childhood.

Methods: The retrospective study included pediatric patients that underwent mandatory labiaplasty in the departments of Pediatric Surgery and Plastic Surgery between 2015 and 2021. Age, etiology, laterality, and treatment processes were reviewed for each patient.

Results: The study included four patients with a mean age of 14 years. Labial hypertrophy was localized to the right side in one (25%), left side in one (25%) and was bilateral in two (50%) patients. Wedge resection was performed in all patients. The etiology was ciliated cyst in two patients with unilateral involvement, while it was hormonal pathologies in one patient with bilateral involvement and was fibroepithelial hyperplasia in the other patient with bilateral involvement.

Conclusion: Pathological changes in the genital system of girls can lead to social and psychological problems. Accordingly, the timing and outcomes of surgical intervention are of paramount importance. Excessive scar formation as well as the strictures and asymmetries that may develop after excessive excision may have adverse effects on patients’ future life. To avoid such complications, numerous surgical techniques have been developed, namely including amputation, wedge resection, and de-epithelization. Of these, wedge resection is a practical technique achieving symmetry and preventing potential strictures.

In conclusion, it should be recognized that labiaplasty performed during adolescence is a simple surgical procedure that has a low complication rate and provides favorable physical and psychosocial outcomes for patients.

Keywords: Labiaplasty, childhood, wedge resection

Sözlü Sunum - 30

Çocukluk çağında zorunlu labioplastiler

V Avci*, ÖF Koçak**, L Soysal*
*Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, VAN
**Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Cerrahi AD, VAN

Amaç: Labial hipertrofi nadir görülen ve genellikle puberte çağında ortaya çıkan klinik bir durumdur. Bazı vakalarda sadece kozmetik problem olmakla kalmayıp; idrar yapma, cinsel hayatın olumsuz etkilenmesi ve psikososyal problemlerle de karşımıza çıkabilmektedir. Bu amaçlarla uygulanan labioplastiler genellikle erişkin popülasyonda yapılmaktadır. Çocukluk çağında ki labioplastiler ise oldukça nadirdir. Bu çalışmada zorunlu nedenlerle çocukluk çağında labioplasti yapılan hastalarımızın değerlendirilmesi amaçlandı.

Yöntem: Çocuk Cerrahisi ve Plastik Cerrahi kliniklerinde 2015-2021 yılları arasında zorunlu nedenlerle labioplasti yapılan hastalar retrospektif olarak tarandı. Hastaların yaşı, etyolojisi, lateralite ve tedavi süreçleri irdelendi.

Bulgular: Çalışmaya dahil edilen dört hastanın ortalama yaşı 14 idi. Lokalizasyon olarak bir hastada sol, bir hastada sağ ve iki hastada bilateral labium minusta hipertrofi saptandı. Hastaların hepsinde cerrahi yöntem olarak wedge rezeksiyon uygulandı. Etyolojik faktör olarak tek taraflı görülen iki hastada silyalı kist, bilateral görülen bir hastada hormonal patolojiler ve diğer hastada fibroepitelyal hipertrofi tespit edildi.

Sonuç: Kız çocukların genital sistemindeki patolojik değişiklikler sosyal ve psikolojik problemlere yol açabilir. Bu nedenle yapılan cerrahi girişimin zamanlaması ve sonuçları önem arz etmektedir. Ortaya çıkabilecek skarın fazlalığı, fazla eksizyon sonrası gelişebilecek darlıklar ve asimetriler hastanın ileriki yaşantısını olumsuz etkileyebilir. Bu amaçla çeşitli cerrahi yöntemler tariflenmiştir. Amputasyon, wedge rezeksiyon, de-epitelizasyon sıklıkla kullanılan yöntemlerdendir. Wedge rezeksiyon simetriyi sağlamada ve oluşabilecek darlıkların önlenmesinde kolay uygulanabilir bir cerrahi yöntemdir.

Sonuç olarak adelosan dönemde yapılan labioplastinin, hastalarda hem fiziksel hem de psikososyal önemli faydalar sağlayabilen, düşük komplikasyon insidansına sahip basit bir operasyon olduğu bilinmelidir.

Anahtar Kelimeler: Labioplasti, çocukluk çağı, wedge rezeksiyon.

Close
Olgu sunumu oturumunda sunumları mobil kongre sitesi üzerinden puanlamayı unutmayınız...