Close

Oral Presentation - 10

Comparison of laparoscopic and open surgery in the treatment of pediatric peptic ulcer perforation: 5 years experience

M Demir, N Yücel, A Ünal, A Yıldız, M Kaba, N Sever, ÇA Karadağ
Health Sciences University, Şişli Hamidiye Etfal SUAM, Pediatric Surgery Departmant, Istanbul

Aim: Peptic ulcer perforation (PUP) is a rare condition in children that can cause major complications. In our study, we aimed to review our pediatric PUP cases who were operated with laparoscopic and open surgery in the last 5 years and to compare the two methods.

Methods: Patients under the age of 18 who were operated for PUP between 2015 and 2020 were divided into two groups. Patients who were operated by laparoscopic surgery to Group 1; Patients who were operated on by open surgery were included in Group 2. Demographic data, clinical findings, preoperative-intraoperative findings and surgical methods, operation times, hospital stay and postoperative complications were evaluated for both groups.

Results: 10 in group 1 and 8 in group 2 were operated for PUP. The mean age in group 1 was 16.1±1.2 years, in group 2 it was 15.3±0.7 years. The mean duration of symptoms was 1.6±1.9 days in group 1 and 6.6±6.1 days in group 2.. There was air under the diaphragm in the standing direct X-ray (ADBG) of 10 of our patients. Abdominal computed tomography (CT) was performed in 6 of our patients who did not have air under the diaphragm in ADBG but had acute abdomen. Air was observed under the diaphragm in 5 patients who underwent CT. The preliminary diagnosis was perforated appendicitis in four cases without free air in ADBG. . Primary suture and omentoplasty (Graham Patch) repair was performed in all our patients. The mean operation time was 87.0±26.3 minutes in group 1 and 122.5±57.6 minutes in group 2. The mean hospital stay was 3.9±1.3 days in group 1 and 5.8±2.1 days in group 1. The length of stay in group 2 was significantly higher than in group 1.

Conclusion: The most important radiological finding in ADBG in PUP is the presence of air under the diaphragm. CT examination is useful when the diagnosis is unclear. Regardless of symptom duration, laparoscopic approach should be the first choice in PUP cases. Laparoscopic repair can be continued even if the port entry sites are different due to a misdiagnosis.

Keywords: Abdominal pain, laparoscopic surgery, peptic ulcer perforation

Sözlü Sunum - 10

Pediatrik peptik ülser perforasyonu tedavisinde laparoskopik ve açık cerrahinin karşılaştırılması: 5 yıllık deneyim

M Demir, N Yücel, A Ünal, A Yıldız, M Kaba, N Sever, ÇA Karadağ
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Şişli Hamidiye Etfal SUAM, Çocuk cerrahisi Kliniği, İstanbul

Amaç: Peptik ülser perforasyonu (PUP) çocuklarda nadir görülen ancak major komplikasyonlara sebep olabilen bir durumdur. Çalışmamızda son 5 yılda laparoskopik ve açık cerrahi yöntem ile opere edilen pediatrik PUP olgularımızı gözden geçirmeyi ve iki yöntemi karşılaştırmayı amaçladık.

Yöntem : 2015- 2020 yılları arasında PUP nedeniyle opere edilen 18 yaş altı hastalar iki gruba ayrıldı. Grup1’e laparoskopik cerrahi ile opere edilen hastalar; Grup 2’ye açık cerrahi ile opere edilen hastalar dahil edildi. Her iki grup demografik veriler, klinik bulgular, preoperatif-intraoperatif bulgular ve cerrahi yöntemler, ameliyat süreleri, hastanede kalış süresi ve postoperatif komplikasyonlar değerlendirildi.

Bulgular: Grup 1’de 10 , grup 2’de 8 olmak üzere 18 hastamız PUP nedeniyle opere edildi. 15 hastamız erkek, 3 hastamız kızdı. Grup 1 yaş ortalaması 16,1±1,2 yıl, grup 2’de 15,3±0,7 yıldı. Grup 1’de ortalama semptom süresi 1.6±1,9 gün, grup 2’de 6.6±6.1 gündü. Semptom süresi bakımından her iki grup arasında anlamlı fark mevcuttu. 10 hastamızın ayakta direkt grafisinde (ADBG) diafragma altında hava mevcuttu. ADBG’de diafragma altında hava olmayan ancak akut batın tablosu olan 6 hastamıza abdominal bilgisayarlı tomografisi (BT) çekildi. BT çekilen 5 olguda diafragma altında hava görüldü. ADBG’de serbest hava görülmeyen dört olguda ön tanı perfore apandisitti. 15 olguda cerrahiye laparoskopik olarak başlandı. Tüm hastalarımızda primer sütürasyon ve omentoplasti (Graham Patch) onarımı yapıldı. Ortalama ameliyat süresi grup 1’de 87,0± 26,3 dakika, grup 2’de 122,5±57,6 dakikaydı. Ameliyat süresi bakımından da her iki grup arasında anlamlı fark mevcuttu.Ortalama hastanede kalış süresi grup 1’de 3,9±1,3 gün, grup 5,8 ± 2,1 gündü. Grup 2’de yatış süresi grup1’den anlamlı olarak daha yüksekti. Her iki grupta da majör cerrahi komplikasyon görülmedi. Laparoskopik cerrahi ile başlanıp açık cerrahiye dönülen bir hastamızda lokal yara yeri enfeksiyonu gelişti.

Sonuç: PUP’da ADBG’de en önemli radyolojik bulgu diafragma altında hava olma görülmesidir. Tanı net olmadığı durumlarda BT incelemesi faydalıdır. PUP olgularında semptom süresine bakılmaksızın laparokskopik yaklaşım ilk tercih olmalıdır. Yanlış ön tanı nedeniyle port giriş yerleri farklı olsa da laparoskopik onarım devam ettirilebilir.

Anahtar Kelimeler: Peptik ülser perforasyonu, laparoskopik cerrahi , karın ağrısı

Close
Olgu sunumu oturumunda sunumları mobil kongre sitesi üzerinden puanlamayı unutmayınız...