Close

Poster - 90

Laparoscopic Wilms Tumor Excision: Single case

M Demir, R Sadıkov, Ş Demirci, ÇA Karadağ, M Kaba, N Sever, A Yıldız
Health Sciences University, Şişli Hamidiye Etfal SUAM, Pediatric Surgery Departmant, Istanbul

Introduction

Wilm's tumor 8 / 1,000,000 in the population under the age of 15, and is one of the childhood tumors. The average age of diagnosis is 3 years. The frequency of seeing less than 6 months and over 10 years of age is lower. Bilateral vision is in 4% to 13% of patients. In this presentation, we aimed to submit the excision of Wilm's tümörünün as laparoscopically .

Case

A 3-year-old male patient with no known history of disease presented with a complaint of macroscopic hematuria for 2 days with difficulty in urinating. There was erythrocyte on uriner analyzis. Biochemical analyzis were normal. There was a solid mass with cystic components (size of 44 * 39.5mm). The mass was observed in the parapelvic and exophytic cortical location in the left kidney lower pole. In contrast abdominal tomography, a solid mass holding 33mm diameter heterogeneous contrast with exophytic extension was observed in the middle-lower pole of the left kidney. The radiology interpretation was compatible with Wilm's and was consulted with pediatric oncology. Laparoscopic mass excision was performed considering that the mass could be removed with the kidney. Sampling was done from the surrounding lymph nodes. Oral postoperative (PO) was started on the first day. PO 2 day chemotherapy (KT) was given to the patient who had spontaneous gas outflow on the 2nd day of PO. (Actinomycin D and Vincristin). After CT, the patient was discharged with good health.

Conclusion

It can be used in tumors where kidney-sparing surgery is possible, without extrarenal spread, without thrombus in the renal vein and vena cava, and without paravertebral ipsilateral connection.

Keywords: hematuria, laparoscopy, Wilms' tumor

Poster - 90

Laparoskopik Wilms Tümörü eksizyonu: Tek vakalık case

M Demir, R Sadıkov, Ş Demirci, ÇA Karadağ, M Kaba, N Sever, A Yıldız
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Şişli Hamidiye Etfal SUAM, Çocuk cerrahisi Kliniği, İstanbul

Giriş

Wilm’s tümörü 15 yaşın altı populasyonda 8/1.000.000 oranında görülen çocukluk çağı tümörlerindendir. Ortalama tanı alma yaşı 3tür.6 aydan küçük ve 10 yaştan büyük hastalarda görülme sıklığı daha düşüktür. Hastaların %4 ila %13’ünde bilateral görülür.Bu sunumda laparoskopik yapılan Wilm’s tümörü eksizyonu üstünlüklerini ortaya çıkarmak amacı ile bulgularımızı literatürle karşılaştırmayı amaçladık.

Olgu

Bilinen ek hastalık öyküsü olmayan 3 yaşında erkek hasta 2 gündür olan makroskopik hematürisi, idrar yaparken zorlanma şikayeti ile başvurdu. Tam idrar tahlilince bol eritrosit mevcuttu. Biyokimyasal değerleri normaldi. Ultrasonografide sol böbrek alt polde parapelvik ve egzofitik kortikal yerleşimde 44*39,5mm boyutunda düzgün konturlu kistik komponentleri olan solid kitle izlenmiş. Kontrastlı üst batın tomografisinde sol böbrek orta-alt polde egzofitik uzanımlı 33mm çaplı heterojen kontrast tutan solid kitle izlenmiş. Radyoloji yorumu Wilm’s ile uyumlu olması üzerine pediatrik onkoloji ile konsulte edildi. Kitlenin böbrek ile beraber çıkarılabileceği düşünülerek laparoskopik kitle eksizyonu yapıldı. Çevre lenf nodlarından örnekleme yapıldı. Postoperatif (PO) 1. gün oral başlandı. PO 2.gün spontan gaz gayta çıkışı olan hastaya PO 3 ile 10. gün arasında 2’li Kemoterapi (KT) verildi. (Aktinomisin D ve Vincristin). KT sonrası hasta iyilik hali ile taburcu edildi.

Sonuç

Böbrek koruyucu cerrahinin mümkün olmadığı, ekstrarenal yayılımı olmayan , renal ven ve vena kavada trombüsü olmayan ve paravertebral ipsilateral hattı geçmeyen tümörlerde uygulanan laparoskopik Wilms tümörü cerrahisi kitle çıkarılması, lenf nodu örneklemesi ve hastane yatış süresinin kısalığı nedeni ile güvenli ve efektif bir yoldur.

Anahtar Kelimeler: hematüri, laparoskopi, Wilms tümörü

Close
Olgu sunumu oturumunda sunumları mobil kongre sitesi üzerinden puanlamayı unutmayınız...