Close

Oral Presentation - 15

Congenital pyloric atresia: Single center experience of rare anomaly

M Demir, S Odabaşı, Ş Demirci, M Kaba, N Sever, A Yıldız, ÇA Karadağ
Health Sciences University, Şişli Hamidiye Etfal SUAM, Pediatric Surgery Departmant, Istanbul

Aim : Congenital pyloric atresia (CPA) is an anomaly occurring in one out of 100,000 live births. Symptoms is change depending on the type of anomaly. In our clinic, we wanted to present for our CPA patients whose was imaged and operated in 15 years.

Method: The records of the patients were retrospectively analyzed who operated with the diagnosis of CPA in our center between January 2005 and June 2020. Gestational week, birth weight, gender, onset of symptoms, symptoms of admission to hospital, accompanying anomalies, radiological finding, atresia type, surgery performed, transition to post-operative nutrition and postopertative complications were evaluated.

Results: Twelve patients (7 males and 5 females) were operated. The average birth week was 31.6 weeks and the average birth weight was 1950 grams. The reason for admission to all hospitals was vomiting without bile. All patients were diagnosed with gastric outlet obstruction as radiologically, All our patients were operated. Eight of our patients had type 1 atresia. 9 of our patients had Heineke-Mikulicz pyloroplasty. There were polyhydramniosis in 5 patients, Epidermosis Bulloza (EB) in 1 patient, oligohydramniosis in 1 patient, epispaidas in 1 patient, and alopecia in 1 patient. Eight of our patients were placed in the postoperative transanostomatic feeding (TAB) tube. The average feeding time was 3.25 days. The average feeding time was 1.6 days with the TAB tube. One of our patients with EB died due to sepsis in the postoperative period. Two of our patients were treated medically due to ileus after surgery.

Conclusion: CPA is a rarerly. Isolated CPA has a good prognosis. The relationship between CPA and familial anomalies such as EB can have a bad prognosis. The TAB tube is shortened the transition to feeding time after surgery and is beneficial to malnourished children.

Keywords: Epidermolysis Bullosa, Heineke-Mikulicz pyloroplasty, Congenital pyloric atresia

Sözlü Sunum - 15

Konjenital pilorik atrezi: Nadir anomalinin tek merkez deneyimi

M Demir, S Odabaşı, Ş Demirci, M Kaba, N Sever, A Yıldız, ÇA Karadağ
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Şişli Hamidiye Etfal SUAM, Çocuk cerrahisi Kliniği, İstanbul

Amaç: Konjenital pilorik atrezi (CPA), 100.000 canlı doğumda 1 görülen bir anomalidir. Anomali tipine bağlı olarak semptomlar yenidoğan döneminde ya da daha geç dönemde nonspesifik belirti ve semptomlarla ortaya çıkabilir. Kliniğimizde son 15 yılda görülen ve opere edilen CPA hastalarımızı ve sonuçlarını sunmak istedik.

Yöntem: Ocak 2005- Haziran 2020 tarihleri ​​arasında merkezimizde CPA tanısı ile ameliyat edilen hastaların kayıtları retrospektif olarak incelendi. Gebelik haftası, doğum kilosu, cinsiyet, semptomların başlangıç ​​zamanı, hastaneye başvuru semptomları, eşlik eden anomaliler, radyolojik bulgu, atrezi tipi, yapılan ameliyat, ameliyat sonrası beslenmeye geçiş zamanı ve postopertaif komplikasyonlar retrospektif olarak değerlendirildi.

Bulgular: 15 yıllık çalışma süresince 12 hasta (7 erkek ve 5 kadın) ameliyat edildi. Ortalama doğum haftası 31,6 hafta, ortalama doğum kilosu 1950 gramdı. Tüm olguların hastaneye başvuru nedeni safrasız kusmaydı. Radyoljik olarak tüm hastalarımızda mide çıkış obstrüksiyonu tanısı konuldu. Tüm hastalarımız ameliyat edildi. 8 hastamızda tip 1 atrezi mevcuttu. 9 hastamıza Heineke-Mikulicz piloroplasti yapıldı. 5 hastamızın öyküsünde polihidramnioz, 1 hastamızda Epidermozis Bülloza ( EB), 1 hastamızda oligohidramnioz, 1 hastamızda epispaidas, 1 hastamızda alopesi mevcuttu. 8 hastamıza postoperatif transanostomatik beslenme (TAB) tüpü konuldu. Ortalama beslenmeye geçiş süresi 3.25 gündü. TAB tüpü konulan grupta ortalama beslenmeye geçiş süresi 1,6 gündü. Epidermolizis Bullosalı 1 olgumuz ameliyat sonrası erken dönemde sepsis nedeni ile kaybedildi. 2 hastamızda ameliyat sonrası 2. yılda brid ileus görülmesi nedeniyle medikal olarak tedavi edildi.

Sonuç: CPA çok nadir görülen bir durumdur. İzole CPA iyi bir prognoz taşır. CPA'nin EB gibi ailesel anomalilerle ilişkisi prognozu kötü yönde etkileyebilir. Ameliyat sırasında TAB tüpü konulması ameliyattan sonra beslenmeye geçiş süresini kısaltmakta ve yetersiz beslenen çocuklara fayda sağlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Epidermolizis Bülloza, Heineke-Mikulicz piloroplasti, Konjenital pilorik atrezi

Close
Olgu sunumu oturumunda sunumları mobil kongre sitesi üzerinden puanlamayı unutmayınız...