Close

Poster - 91

OVARIAN PATHOLOGIES AS A REASON FOR THE ACUTE ABDOMEN OF THE CHILD

HÖ Apaydın*, M Göksu**, Mİ Yetiş***, MG Öztürk**, MS Albayrak**, M Abeş**
*The Pediatric Surgery Department of Ankara Education and Research Hospital
**Adıyaman University Faculty of Medicine, Departments of Pediatric Surgery, Adıyaman
***Ministry of Health Adıyaman University Research and Training Hospital, Department of Pediatric Surgery, Adıyaman

Acute abdominal picture due to ovarian pathologies constitute an important patient group of pediatric surgery clinics. Today, more ovarian pathology can be diagnosed due to the ease of accessibility to the hospital and more use of imaging methods.

In this study, the data of patients who were admitted with an acute abdomen between 2015-2020 and diagnosed as ovarian cyst and torsion were examined retrospectively. The mean age of 41 patients who applied to our clinic with the diagnosis of acute abdomen and who underwent surgery was 13.07 ± 2.6. They were admitted to the hospital with complaints of abdominal pain, vomiting and urinary burns. 2.36 ± 1.2 days had passed between the beginning of his complaints and admission to the hospital. Doppler ultrasonography was diagnosed in 68.2% (n: 28) of patients, and contrast abdominal computed tomography in 31% (n: 13) of patients. The ovarian dimensions were 67 ± 27mm on average. The white spheres averaged 11118 ± 4569 / mm3. Cysts were on the right side in 23 (56%) patients and on the left side in 16 (39%) patients. Open surgery was performed in 21 (51.2%) patients and laparoscopic surgery was performed in 20 (48.8%) patients. 14 (39%) patients had torsion. Ovarian cyst was detected in 37 (90%) patients and paraovarian cyst in 4 (9.8%) patients. Acute appendicitis in 7 (17%) patients, perforated appendicitis in 1 (2.4%) patient, cholecystitis in 1 (2.4%) patient, OHVIRA syndrome in 1 (2.4%) patient. Other patients underwent epithelectomy and ovarian surgery. Pathology revealed mature cystic teratoma in 2 patients (4.9%) and mucinous adenoma in 1 patient (2.4%). In other patients, corpus luteum cyst and hemorrhagic cyst were detected. The patients were hospitalized for an average of 5 ± 3.5 days. The patients were followed up for an average of 8.1 ± 10.9 months. In the control USG, 21 (51.2%) patients had normal ovaries on the operated side. Cysts were detected in 19 patients (46%). 1 (2.4%) patient had adnexal fluid.

Ovarian cysts in children are generally bening. It should not be ignored that high ovarian torsion may accompany the cysts that come with an acute abdomen.

Keywords: over, acute abdomen, child

Poster - 91

ÇOCUKLARDA AKUT BATIN NEDENİ OLARAK OVARYAN PATOLOJİLER

HÖ Apaydın*, M Göksu**, Mİ Yetiş***, MG Öztürk**, MS Albayrak**, M Abeş**
*Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniği
**Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Adıyaman
***Sağlık Bakanlığı Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniği, Adıyaman

Over patolojileri kaynaklı akut batın tablosu çocuk cerrahisi kliniklerinin önemli bir hasta grubunu oluştur. Günümüzde hastaneye ulaşılabilirliğin kolaylaşması ve görüntüleme yöntemlerinin daha çok kullanılması nedeniyle daha çok over patolojisi tanısı konulabilmektedir. Bu çalışmamızda 2015-2020 arasında akut batın tablosuyla başvuran ve yapılan incelemeler sonucunda over kisti ve torsiyonu tanısı konan hastaların verileri geriye dönük incelenmiştir.

Kliniğimize akut batın tanısıyla başvuran ve cerrahi yapılan 41 hastanın yaş ortalaması 13,07±2,6 idi. Hastaneye karın ağrısı , kusma ve idrarda yanama şikayeti ile başvurmuşlardı. Şikayetlerini başlangıcı ile hastaneye başvurmaları arasında 2,36±1,2 gün geçmişti. Hastaların % 68,2 sinde (n:28) Dopler Ultrasonografi, %31 inde(n:13) kontrastlı batın bilgisayarlı tomografi ile tanı konulmuştu. Over boyutları ortalama 67 ±27mm idi. Beyaz küreleri ortalama 11118±4569 /mm3 idi. Kistler 23(%56) hastada sağ tarafta 16(%39) hastada sol taraftaydı. Hastaların 21(%51,2) tanesine açık cerrahi, 20(%48,8) tanesine laparoskopik cerrahi uygulandı. 14(%39) hastada torsiyon vardı. 37 (%90)hastada ovaryan kist, 4(%9,8) hastada paraovaryan kist saptandı. 7(%17) hastada aynı zamanda akut apandisit,1 (% 2,4)hastada perfore apandisit, 1 (%2,4)hastada kolesistit,1(%2,4) hastada OHVIRA sendromusaptandı.7(%17) hastaya ooferektomi yapıldı Diğer hastalara epitelektomi ve over korucu cerrahi yapıldı. Patoloji sonucunda 2 hastada(%4,9) Matür Kistik Teratom,1(%2,4) hastada Müsinöz adenom saptandı. Diğer hastalarda korpus luteum kisti ve hemorajik kist saptandı. Hastalar ortalama 5±3,5 gün hastanede yatmıştı. Hastalar ortalama 8,1 ±10,9 ay takip edilmişti. Yapılan kontrol USG de 21(%51,2) hastada cerrahi yapılan tarafta overler normaldi. 19 hastada (%46) kist saptandı.1 (%2,4) hastada adneksiyel sıvı saptandı.

Çocuklarda over kistleri genellikle bening karakterlidir. Akut batın tablosuyla gelen kistlerde yüksek oranda over torsiyonunun eşlik edebileceği göz ardı edilmemelidir

Anahtar Kelimeler: over ,akut batın, çocuk

Close
Olgu sunumu oturumunda sunumları mobil kongre sitesi üzerinden puanlamayı unutmayınız...